Publikujemy list otwarty stowarzyszeń do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym sygnatariusze domagają się zmian w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który ustaliłby minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej na 2 km. Podobne rozwiązanie zostało niedawno przyjęte w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in. dzięki aktywnej postawie strony społecznej. Jakkolwiek mamy świadomość, że ustalenia planów wojewódzkich nie mają bezpośredniego przełożenia na ustalenia studiów uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, to przyjęcie odpowiednich kryteriów lokalizacji przemysłowych farm wiatrowych pozwoli na zracjonalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Nie może być bowiem tak, że te duże obiekty przemysłowe buduje się wszędzie tam, gdzie wymyślą sobie inwestorzy, bez oglądania się na uwarunkowania lokalne, walory historyczne, kulturowe i ekonomiczne.