portal wiadomosci lokalneRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 29 marca br. odmówił wydania decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej „Jarnuty” o mocy do 28 MW. Inwestycja miała powstać na granicy gmin Goworowo i Czerwin (powiat ostrołęcki).

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przynosi zamierzone efekty i wstrzymuje powstawanie nowych farm wiatrowych, które z uwagi na nazbyt bliską odległość od zabudowy mieszkalnej mogą zagrażać zdrowiu okolicznych mieszkańców.

W dniu 29 marca 2017 r. RDOŚ w Warszawie odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Jarnuty” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 28 MW położonej w powiecie ostrołęckim na granicy gminy Goworowo i Czerwin. Postępowanie dla tego przedsięwzięcia zostało wszczęte w styczniu 2015 r. W związku z tym, że przedsięwzięcie było częściowo realizowane na terenach zamkniętych, właściwym organem do wydania decyzji środowiskowej był Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Warszawie.

W trakcie rozpatrywania sprawy w życie weszły przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („ustawa krajobrazowa”). RDOŚ w Warszawie, po analizie przedłożonego raportu oraz jego uzupełnień stwierdził, że zawarty tam opis krajobrazu jest niewystarczający i jednocześnie niezbędny do prawidłowego załatwienia sprawy. Inwestor został zobowiązany do uzupełniania raportu ooś w tym zakresie.

W związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2016 r. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, RDOŚ wezwał inwestora do ustosunkowania się do zawartych w ustawie przesłanek dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych. Natomiast w związku z wejściem w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zmieniającej ustawę ooś, RDOŚ wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej o analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 8 ustawy ooś.

Ostatecznie, w dniu 29 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydając odmowną decyzję środowiskową wskazał, że w świetle aktualnych przepisów prawa, kryterium niezbędnym do zrealizowania przedmiotowej inwestycji jest ustalenie w miejscowym planie lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz zachowanie wymaganej odległości od budynków mieszkalnych oraz parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 i leśnych kompleksów promocyjnych. Działki wskazane we wniosku inwestora nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym planowana inwestycja nie spełnia wymogu wskazanego w art. 3 ustawy odległościowej. Brak zatem prawnych przesłanek do wydania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak widać bez spełnienia ustawowego kryterium odległości, w toczących się postpowaniach środowiskowych nie ma możliwości wydania pozytywnej decyzji środowiskowej dla zamierzonych projektów inwestycyjnych. Tam gdzie organy rzetelnie rozpoznają sprawę nie ma miejsca na nieuzasadnione zawieszanie postępowań administracyjnych będących na rękę inwestorom lub niepodejmowanie w ogóle żadnych działań w tych postępowaniach. Szkoda tylko, że z powodu nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych w farmy wiatrowe, do czasu wejścia w życie ustawy odległościowej, degradacji krajobrazowej uległo tak wiele pięknych zakątków Polski.

Sadźmy lasy, nie budujmy wiatraków.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

- decyzja z dnia 29 marca 2017r. nr WOOS-II.4210.12015.EWA ze strony internetowej RDOS, umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

Decyzja RDOŚ w Warszawie oraz Obwieszenie o decyzji

stopwiatrakom stopka 1