^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneW dniu 13 listopada br., po ponad trzech latach pracy, Parlament Europejski przegłosował pakiet trzech aktów prawnych, które całkowicie zmienią obraz rynku energii w Europie i ustanawiają politykę klimatyczno-energetyczną w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. [1] Nowe regulacje prawne całkowicie ubezwłasnowolniają państwa członkowskie w prowadzonej przez nie polityki wobec sektora energii, ale także wobec innych sektorów, jak rolnictwo, leśnictwo, transport czy budownictwo. Nadrzędną rolą polityki ma być walka ze zmianami klimatycznymi na świecie przy pomocy dekarbonizacji gospodarki.   

Dzisiaj tylko sygnalizujemy fakt uchwalenia przez Parlament Europejski zasadniczego trzonu nowej regulacji w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, czyli tzw. „Pakietu zimowego”. [2] O zagrożeniach wynikających z nowych regulacji prawnych pisaliśmy od dawna, jak tylko pojawiły się pomysły w tym względzie. Wczoraj, niestety stały się one już częścią europejskiego ustawodawstwa i Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, będzie zobligowany do wdrożenia kolejnych celów klimatycznych, które trudno nawet nazwać wyśrubowanymi, gdyż nie są one nawet technicznie do osiągnięcia bez całkowitego rozregulowania obecnego systemu energetycznego i gospodarczego.

909.1 Foto PE

fot: Główny sprawozdawca pakietu zimowego J.Blanco Lopez na konferencji pracowej po uchwaleniu przepisów. © Unia Europejska 2018 - Źródło: PE

Zgodnie z przyjętymi regulacjami do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5%, podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32% końcowego zużycia brutto w UE. Oba cele mają zostać poddane przeglądowi do 2023 r. Cele te będzie można jedynie podnieść, a nie obniżyć.

W skład uchwalonego pakietu wchodzą:

- dyrektywa zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej;

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działań w dziedzinie klimatu;

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. [3]

Uchwalone przepisy trafią teraz do Rady składającej się z szefów państw i rządów do formalnego potwierdzenia, a której posiedzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia br. a następnie nowe przepisy zostaną skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu. Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Nowe elementy pozostałych dwóch dyrektyw będą musiały stać się częścią do prawa krajowego nie później niż 18 miesięcy od ich wejścia w życie.

Kluczowe znaczenie w przyjętej regulacji mają zarówno minimalny udział energii odnawialnej na poziomie całej Unii ustawiony na poziomie 32% do osiągnięcia do 2030 r., ale i wysoki pułap efektywności energetycznej narzucony na poziomie 32,5%. Dodatkowo duże znaczenie praktyczne będzie miało wdrożenie do produkcji i użytkowania w transporcie biopaliw drugiej generacji, których udział w transporcie ma wynosić do 2030 r. co najmniej 14%.

W praktyce największe znaczenie będzie miało przyjęcie wymogu przygotowania przez państwa członkowskie narodowych planów dla energii i klimatu obowiązujących w perspektywie dziesięcioletniej. Plany te będą oczywiście zatwierdzane przez Komisję Europejską i w praktyce oznaczają pozbawienie państw członkowskich decydującego wpływu na działania w sektorze energetyki.

Z uwagi na olbrzymie znaczenie nowych regulacji będziemy w najbliższym czasie publikowali omówienia najważniejszych kwestii oraz ich praktyczne konsekwencje dla Polski. Na obecną chwilę można tylko żałować, że rząd nie podjął praktycznie żadnej walki o to, by wstrzymać uchwalenie nowych regulacji w energetyce. Skrajnie proeuropejska postawa PiS powoduje, że rząd nie ma żadnego politycznego manewru w rozmowach prowadzonych z Komisją Europejską i państwami członkowskimi i zwyczajnie godzi się na zdewastowanie polskiej gospodarki, uzależnienie od importu drogiej energii oraz na wpędzenie szerokiej rzeszy obywateli w energetyczne ubóstwo. A wszystko to w imię walki ze zmianami klimatu, nowej religii, która szerzy się po świecie i domaga się stawiania wciąż nowych świątyń w postaci wiatraków.

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181106IPR18315/nowe-ambitne-cele-dla-energii-odnawialnej-i-efektywnosci-energetycznej

[2] Więcej informacji o „Pakiecie zimowym” można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

[3] Całość uchwalonej w dniu 13.11.2018 r. legislacji dostępna jest tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&pubRef=-//EP//TEXT+TA+20181113+TOC+DOC+XML+V0//EN Do uchwalenia zostały jeszcze cztery akty normatywne z zakresu rynku energii.