Zamieszczamy treść decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2014 r. uchylającego decyzję Wójta Gminy Krasnopol o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Farmy elektrowni wiatrowych Pietrowizna”. Korzystna decyzja Kolegium jest wynikiem licznych błędów organu I instancji, choć nie zamyka to jeszcze całej sprawy, gdyż inwestorowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zamieszczamy też opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach z dnia 30 października 2013 r., który negatywnie ustosunkował się do planowanego przedsięwzięcia. Argumentacja zawarta w tej opinii jest ważna, gdyż organ – ustawowo odpowiedzialny za zdrowie ludzi – stwierdza jednoznacznie, że lokalizacja turbin od najbliższej zabudowy mieszkalnej w odległości 400 m – 490 m, nie gwarantuje dotrzymania przez inwestycję dopuszczalnych wartości poziomu hałasu (chodzi o 7 turbin o mocy do 4,5 MW) i może być uciążliwa dla zamieszkujących w jej sąsiedztwie ludzi. Sanepid wyraził również opinię, że bezpieczna odległość turbin wiatrowych gwarantująca brak negatywnego wpływu dla zdrowia ludzi powinna wynosić powyżej 2 km. Mamy nadzieję, że w ponownym postępowaniu Wójt weźmie pod uwagę to stanowisko, choć minimalna odległość od zespołów takich turbin powinna wynosić przynajmniej 4 km.