W dniu 17 października 2014 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się dwa wykłady dotyczące Hałasu Turbin Wiatrowych zorganizowane przez Instytut Akustyki: dla niefachowców: jak obliczyć poziom hałasu turbin wiatrowych za pomocą kalkulatora? (prof. Rufin Makarewicz) oraz dla fachowców: najnowsze wyniki badań prowadzonych w Polsce i na świecie (prof. Anna Preis, dr Honorata Hafke-Dys).
Dzięki uprzejmości prof. Rufina Makarewicza z Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, publikujemy omówioną na wspomnianym powyżej wykładzie prezentację pt. „Jak obliczyć hałas turbin wiatrowych za pomocą kalkulatora?” wraz z kalkulatorem sporządzonym w programie MS Excel do dokonywania samodzielnych obliczeń. Za zgodę na publikację tej prezentacji – serdecznie dziękujemy.
Należy wskazać, że dopuszczalne poziomy hałasu regulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rozporządzenie te reguluje poziomy hałasu pochodzącego z różnych obiektów lub działalności, tj. hałas drogowy, kolejowy, samolotowy i inne. Zamieszczamy także aktualny tekst rozporządzenia dla ułatwienia czytania prezentacji. Mimo, że rozporządzenie to nie wymienia wprost turbin wiatrowych pośród źródeł hałasu i w dalszym ciągu brakuje w Polsce przepisów regulujących kwestię symulacji i pomiaru hałasu emitowanego przez owe specyficzne urządzenia, to należy jednak stosować przepisy zawarte w w/w rozporządzeniu. Analizy akustyczne zawarte w raportach oddziaływania na środowisko przeprowadza się w oparciu o normę PN-ISO 9613-2-2000, która jednakże została opracowana została dla źródeł dźwięku na niskich wysokościach (ok. 4 m).
W oparciu o normę ISO, dla hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, jako kryterium należy przyjąć poziom równoważny hałasu LAeqN dla najmniej korzystnej godziny nocy. Obliczenia prof. R.Makarewicza opierają się na dosłownym i rygorystycznym rozumieniu pojęcia „najniekorzystniejszej godziny”, tj.:

  • występującej przy maksymalnej prędkości wiatru (ok. 25 m/s), kiedy turbina emituje maksymalną energię oraz
  • przy współczynniku pochłaniania gruntu G=0, kiedy energia akustyczna nie wnika do zamarzniętego gruntu. Ponadto fakt, że źródło dźwięku emitowanego przez turbiny wiatrowe znajduje się na znacznych wysokościach (100 m – 150 m), i w związku z tym pochłanianie fali dźwiękowej przez grunt jest praktycznie pomijalne, uzasadnia zastosowanie współczynnika G=O w każdym przypadku, nie tylko w najmniej korzystnej godzinie.
  • Należy tylko pamiętać, że stosowane przepisy rozróżniają dwa dopuszczalne poziomy hałasu:
  • bardziej rygorystyczny dla zabudowy jednorodzinnej wynoszący 40 dB,

mniej rygorystyczny dla zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wynoszący 45 dB.

Obsługa załączonego kalkulatora jest prosta. Należy bowiem wpisać w zaznaczone na żółto miejsca tylko 3 dane:

  1. H -  czyli wysokość turbiny wiatrowej w metrach (wysokość na której znajduje się gondola, a nie wysokość skrzydła w najwyższym punkcie);
  2.  Lwa(Vmax) - czyli poziom mocy akustycznej turbiny podany przez producenta lub inwestora w decybelach;
  3.  odległość turbin od zabudowy mieszkalnej w metrach.

Wzór może służyć do obliczeń dla jednej i więcej turbin wiatrowych. W tym celu należy dopisać lub usunąć wiersze w tabelce. Wynik (poziom natężenia hałasu – LAegT) pojawi się w prawym dolnym rogu tabeli.

Kalkulator: Pobierz tutaj