^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneDo konsultacji międzyresortowych i społecznych trafił projekt Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje również dokonanie istotnych zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Konsultacje projektu ustawy potrwają do 14 lipca br. Trzeba zabrać głos w tej sprawie.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej Ustawę o OZE czytamy, że:

prowadzone aktualnie w Ministerstwie Energii analizy i prace koncepcyjne wskazały na potrzebę zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (…), które wpisywałyby się w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE (podkreślenie redakcji) poprzez dalsze zmiany systemowe wynikające z konieczności dostosowania przepisów do zmieniających się uwarunkowań prawnych, rynkowych i gospodarczych, w tym w szczególności wpisujących się w SOR.”

Ponadto Ministerstwo Energii przy okazji zaproponowania swojego projektu Ustawy skrytykowało projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk 814), który przygotowała Platforma Obywatelska, nazywając go „niedoskonałą poselską próbą zmian przedmiotowej ustawy”. Wg Ministerstwa energii. Inicjatywa ta nie objęła swym zakresem jednak wszystkich aspektów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dlatego Ministerstwo Energi poszło jeszcze dalej aby ułatwić życie wiatrakowym inwestorom.

W opinii autorów projektu zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych koncentrować powinny się wokół następujących kwestii, a mianowicie dotyczących:

1)     modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych);

2)     opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości; wg zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy odległościowej

3)     możliwości lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych (zniesienie ustawowego zakazu, jeśli wynika to z woli społeczności lokalnej);

4)     wprowadzenie regulacji mających na celu ochronę mieszkańców przed ewentualnymi szkodami związanymi z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, czego obowiązujące przepisy nie gwarantują, tj. wprowadzenia rozwiązań, które w analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku ochrony mieszkańców przed szkodami środowiskowymi, czy szkodami górniczymi, gwarantują mieszkańcom należytą im ochronę, w szczególności poprzez obowiązek stosowania przez potencjalnych inwestorów najlepszych praktyk oraz najlepszych dostępnych technologii, a także wraz z obowiązkiem ciążącym na inwestorze dotyczącym przywrócenia stanu sprzed zaistnienia ewentualnej/potencjalnej szkody spowodowanej funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej.

O ile przedstawione wyżej założenia wydają się być korzystne w dużej części dla mieszkańców zon wiatrakowych, to w naszej ocenie intencją ustawodawcy jest między innymi wprowadzenie przepisów ułatwiających funkcjonowanie wiatrakowego biznesu, m.in. przez zmianę opodatkowania.

Ministerstwo Energii wychodzi w ten sposób oczekiwaniom branży wiatrowej widząc nagle potrzebę wypełnienia luki regulacyjnej związanej z niekorzystnymi dla inwestorów OZE i nieplanowanymi inicjatywą poselską z 2016 r. zmiany postrzegania sektora OZE w Polsce. 

Co naprawdę zmienia projekt?

  1. Projekt wprowadza rozwiązania, których skutkiem będzie zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, pobieranym na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn.zm.). Celem projektowanych zmian jest przywrócenie w tym zakresie stanu prawnego sprzed zmian dokonanych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Ostatecznie sądy administracyjne potwierdziły, że skutkiem zmian wprowadzonych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych są zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych od dnia 1 stycznia 2017 r. (wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16 a także Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Go 56/17 oraz z dnia 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Go 95/17 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 17/17 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 1/17 i inne - orzeczenia nieprawomocne). W projekcie przewiduje się przywrócenie brzmienia definicji budowli zawartej w ustawie - Prawo budowlane, obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Co jest działaniem podważającym stabilność prawa w państwie.

  1. Ustawa dokonuje zmian mających na celu dokonywanie możliwości lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych, poprzez zniesienie ustawowego zakazu budowy budowli oraz budynków mieszalnych w sąsiedztwie funkcjonującej już elektrowni wiatrowej, jeśli wynika to z woli społeczności lokalnej. Niby to jest na korzyść mieszkańców, ale ludziom robi się krzywdę, gdyż nawet w promieniu 8-9 kilometrów od farmy wiatrowej odczuwalne są negatywne skutki zdrowotne działania wiatraków.
  2. Ustawa dokonuje zmian, które mają na celu wprowadzenie także regulacji mających na celu ochronę mieszkańców przed ewentualnymi szkodami związanymi z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, czego obowiązujące przepisy nie gwarantują, tj. wprowadzenia rozwiązań, które w analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku ochrony mieszkańców przed szkodami środowiskowymi, czy szkodami górniczymi, gwarantują mieszkańcom należytą im ochronę, w szczególności poprzez obowiązek stosowania przez wszystkich inwestorów najlepszych praktyk oraz najlepszych dostępnych technologii, a także nałożenia na inwestora obowiązku przywrócenia stanu sprzed zaistnienia ewentualnej/potencjalnej szkody spowodowanej funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej.
  3. Ustawa dokonuje się przewrócenia stanu, w którym pozwolenia na budowę zachowują ważność na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowalne. Zdaniem inicjatorów obowiązujący obecnie termin 3-letni na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, liczony od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w perspektywie braku wpływu inwestora na termin przeprowadzenia aukcji, w ramach której możliwe będzie pozyskanie wsparcia, jest wysoce dotkliwy, ponieważ znacznie utrudnia możliwość realizacji inwestycji mimo uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. I tak ma zostać. Każdy wiedział ile czasu jest na wybudowanie farm wiatrowych, a tak robi się wyłom w systemie prawa na korzyść branży.
  4. W najbliższych latach, okresy amortyzacji niektórych elektrowni wiatrowych będą dobiegały końca, zdaniem Ministerstwa zasadne jest zatem nałożenie na inwestorów obowiązku w zakresie rozbiórki elektrowni wiatrowych i uporządkowania terenu. Obowiązek ten dotyczy elektrowni nieużytkowanych lub niewykończonych, które nie nadają się do remontu, odbudowy lub wykończenia. W stosunku do takich elektrowni możliwe będzie również wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji nakazujących rozbiórkę. W opinii Ministerstwa Energii w pełni zasadne i proporcjonalne jest ograniczenie tego obowiązku do widocznych części elektrowni wiatrowych, bowiem podziemne kable i urządzenia nie stanowią co do zasady przeszkody w wykorzystywaniu nieruchomości na cele rolnicze, a większość elektrowni wiatrowych posadowiona jest na terenach rolniczych. Obowiązek rozbiórki i uporządkowania terenu został nałożony na podmiot, który jako ostatni prowadził eksploatację tej elektrowni wiatrowej.

Ponadto warto zwrócić uwagę zmiany proponowane w systemie aukcyjnym, którą pozwolą startować projektom wiatrowym razem z fotowoltaiką. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE wiąże się ze zmianą koszyka aukcyjnego dla wiatraków. Według nowej propozycji Ministerstwa Energii, energetyka wiatrowa właśnie ma trafić do wspólnego koszyka z fotowoltaiką. Elektrownie wiatrowe będzie można zgłosić do aukcji również w ramach koszyka dla instalacji hybrydowych, których definicję również chce zmienić ME. Dla obu koszyków w tym roku ME nie przewiduje aukcji, które miałyby się odbyć po wprowadzeniu w życie znowelizowanej ustawy o OZE, a więc – jak chce resort energii – po 1 września 2017 r.

1. Lepka Łapka odc. 025

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Projekt ustawy zmieniającej Ustawę o OZE jest tak naprawdę odpowiedzią na oczekiwania inwestorów z branży przemysłowej energetyki wiatrowej. Ustawodawca znowu zapomina o uciążliwości takich inwestycji dla sąsiadujących z nimi mieszkańców, pomija kwestie szkodliwości, nieunormowanego hałasu słyszalnego i infradźwiękowego. Pomija kwestie spadku cen nieruchomości, kwestie zniszczonych bezpowrotnie więzi społecznych i wiele innych, o których nieustanie piszemy i ciągle przypominamy, że do dzisiaj nie zostały unormowane.

Konsultacje do projektu nowelizacji Ustawy o OZE potrwają do 14 lipca br.  Widać, że Ministerstwu Energii bardzo się spieszy. Warto wspomnieć, że Ministerstwo Energii wystąpiło z prośbą o przekazanie przedłożonego do konsultacji projektu wyszczególnionym przez siebie organizacjom i instytucjom. Szkoda, że na długiej licie rozdzielnika składającej się z 44 pozycji nie ma żadnej organizacji społecznej wnioskującej w maju 2016 r.za uchwaleniem ustawy odległościowej. To nie jest niedopatrzenie, to jest celowe pomijanie strony społecznej i jej lekceważenie. A wydawać by się mogło, że czasy pomijania głosu społecznego mamy za sobą. Widać inwestorzy mają solidne argumenty, które Ministerstwo przyjmuje.

Będziemy protestować przeciwko tej ustawie, bo jest to wstęp do wznowienia inwestycji wiatrakowych w Polsce. Czyżby PiS i rząd premier Szydło zmienił zdanie?

Kto stawia wiatraki, ten zbiera burzę.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905/katalog/12442269#12442269

[2] Pismo Ministra Andrzeja Piotrowskiego dostępne jest pod tym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299905/12442269/12442271/dokument296085.pdf

[3] Pismo 104 stowarzyszeń w spawie uchwalenia ustawy odległościowej jest tutaj:

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1847-list-otwarty-petycja-w-sprawie-wstrzymania-prac-nad-ustaw%C4%85-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych.html

 

stopwiatrakom stopka 1