^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneDo uzgodnień społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – link do projektu ustawy, który tylnymi drzwiami wprowadza przymus szczepień nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, w ramach tzw. szczepień akcyjnych. Zachęcamy do składania uwag do tego projektu, gdyż sprawa jest bardzo ważna i nie można przechodzić wobec zamiarów Ministerstwa Zdrowia obojętnie. Niestety, ale rząd chce ograniczyć możliwość wyboru sposobu leczenia się i zmusić społeczeństwo do szczepienia się pod groźbą kar finansowych.

Kontrowersyjny projekt ustawy

Przedłożony przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o chorobach zakaźnych jest obszernym dokumentem zawierającym szereg zmian w dotychczasowej ustawie. Pod pretekstem troski o zdrowie społeczeństwa projekt wprowadza szereg rozwiązań prawnych ograniczających możliwość decydowania o tym, czy chcemy się szczepić i na co, i to pod karą grzywny sięgającej 50.000 zł. Mówiąc wprost projekt wprowadza przymus coraz większej ilości szczepień tzw. szczepień akcyjnych. Dodatkowo wzmacniane są uprawnienia Ministra Zdrowia, jak również państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie szczepień. Obok uszczelniania systemu podatkowego, rząd zabrał się za uszczelnianie systemu szczepień. Widocznie za dużo osób dokonywało świadomego wyboru i odmawiało poddania siebie i dzieci ryzykownym procedurom medycznym.

Projekt ten naszym zdaniem jest bardzo kontrowersyjny, wręcz skandaliczny, spotkał się już z ostrą krytyką osób działających w ruchach antyszczepionkowych oraz wśród osób mających dużą wiedzę o możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych tzw. NOPach. Na stronie Stowarzyszenia STOP NOP można zobaczyć i przeczytać bardzo dużo relacji osób, które spotkały się z NOP-ami, szczególnie dramatyczne są relacje matek, których dzieci zachorowały w wyniku komplikacji po podaniu szczepionek. Więcej można dowiedzieć się tutaj: http://stopnop.com.pl/

746. Stop np

Justyna Socha ze Stowarzyszenia STOP NOP, tak skomentowała rządowy projekt ustawy: „Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka żeby poszło szybciej” (…) Poszkodowanym przez powikłania szczepień chcą zamknąć usta pseudo funduszem kompensacyjnym – związek przyczynowy mają oceniać eksperci od szczepień – wszyscy regularnie zatrudniani przez… producentów… Dziecko musi być 14 dni w szpitalu. Ale przecież NOPów niemal nie ma. Zamiatali i będą to robić nadal niemal perfekcyjnie”. [1]

Rzeczywiście uważna lektura projektu ustawy daje powody do niepokoju. Pierwszą zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. „szczepień akcyjnych”, które ustawodawca definiuje, jako organizowane lub koordynowane przez organy władzy publicznej szczepienia ochronne wykonywane interwencyjnie w związku z wystąpieniem na danym obszarze zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że zasadniczym jej celem jest wprowadzenie przepisów określających zasady planowania, finansowania oraz realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO) wraz z Funduszem Kompensacyjnym (…), a także utworzenie zasobu przeciwepidemicznego.

Poniżej przedstawiamy fragmenty uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Lektura uzasadnienia skłania do wniosków, że projekt ten zabezpiecza bardziej interesy korporacji farmaceutycznych niż interesy obywateli poddawanych coraz większej liczbie przymusowych szczepień. Część istotnych fragmentów uzasadnienia podkreśliliśmy grubą czcionką:

Osoby uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych i badań kwalifikacyjnych

Dodawany art. 16b ust 4 wprowadza natomiast uprawnienie do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych przed wykonaniem szczepień przeciw grypie u osób dorosłych również przez pielęgniarki, które posiadają kwalifikacje do wykonywania badania fizykalnego pacjenta oraz odbyły szkolenia uprawniające do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie projektowanego art. 16b ust 13. Ponieważ szczepienie przeciw grypie powinno być ponawiane co rocznie (optymalnie w okresie wrzesień – listopad) proponowane rozwiązanie zwiększy dostęp pacjentów do tej formy profilaktyki grypowej. (…)

746. the syringe 1291129 1280

fot. Pixabay/CC0 Domena publiczna

Narodowy Program Szczepień Ochronnych

Projektowany art. 16c wprowadza przepisy ustanawiające Narodowy Program Szczepień Ochronnych, który zostanie określony w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Proponowane rozwiązania porządkują i doprecyzowują zasady planowania oraz wydatkowania środków budżetowych na realizację tego programy (art. 16c ust. 2) oraz rodzaje realizowanych w jego ramach szczepień ochronnych (art. 16c ust. 3). Równocześnie w art. 16d w sposób precyzyjny określone zostały zasady zakupu szczepionek oraz źródła finansowania poszczególnych rodzajów szczepień ochronnych, zarówno tych objętych Narodowym Programem Szczepień Ochronnych, jak również szczepień określonych na podstawie innych przepisów ustawy  (szczepień akcyjnych oraz szczepień obowiązkowych wprowadzanych w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii). (…)

Równocześnie należy wyraźnie podkreślić, że nowelizowana ustawa zakłada utrzymanie dotychczasowego katalogu szczepień ochronnych dzieci i młodzieży, które są obecnie wykonywane jako szczepienia obowiązkowe. Stanowi to realizację wyrażonej w art. 68 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady, zgodnie z którą władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom jak również wyrażonego w art. 68 ust.4 obowiązku zwalczania chorób epidemicznych. Utrzymanie obowiązku szczepień u dzieci i młodzieży jest również uzasadnione zmieniającą się niekorzystnie sytuacją epidemiologiczną chorób zakaźnych w Europie. W związku z tym na podkreślenie zasługuje fakt, że obecnie w Europie pojawiła się silna tendencja do rozszerzania katalogu szczepień obowiązkowych u dzieci również w krajach, w których dominowały dotąd szczepienia rekomendowane. W ostatnich kilkunastu miesiącach doszło bowiem na naszym kontynencie do 35 zgonów z powodu odry, choroby przeciwko której dostępna jest skuteczna szczepionka. Najwięcej zgonów z powodu odry zanotowano w Rumunii – 31 przypadków, we Włoszech zmarły dwie osoby zaś po jednej w Niemczech i Portugali. W związku z epidemią odry oraz ryzykiem wzrostu liczby zachorowań z powodu innych chorób zakaźnych, we Włoszech liczbę chorób przeciw którym należy zaszczepić dzieci zwiększono obecnie z czterech do dwunastu, natomiast we Francji, w której obowiązkowe były szczepienia jedynie przeciw 3 chorobom zakaźnym (poliomeyelitis oraz błonicy i tężcowi) od 2018 roku obowiązkowe staną się szczepienia przeciw jedenastu chorobom zakaźnym. (...)

Szczepienia akcyjne, czyli szczepienia dla każdego

Projektowana ustawa wprowadza również definicję szczepień akcyjnych (dodawany art.2 pkt 25a do ustawy). Szczepienia akcyjne to szczepienia o charakterze interwencyjnym, które są wykonywane w sytuacji wystąpienia na określonym terenie zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia. Interwencyjny charakter tych szczepień odróżnia je od większości objętych Narodowym Programem Szczepień Ochronnych, w ramach którego realizowana jest w sposób planowy i systematyczny długofalowa profilaktyka chorób zakaźnych. Szczepienia akcyjne są natomiast organizowane w sytuacjach wystąpienia zagrożenia epidemicznego chorobami zakaźnymi, które nie są objęte rutynowymi szczepieniami dzieci i młodzieży w ramach NPSO (np. inwazyjna choroba meningokokowa) lub dla osób dorosłych (szczepienia przeciw odrze). Szczepienia akcyjne będą realizowane przy użyciu szczepionek wchodzących w skład zasobu przeciwepidemicznego, który został uregulowany w dodatkowym do ustawy rozdziale 7a.(…)

Obowiązek szczepień ochronnych

Dotychczasowe zasady w zakresie wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych zostały zachowane. Z ustawy usunięto natomiast przepisy określające zasady zwolnienia z obowiązku szczepień ochronnych cudzoziemców, bowiem zgodnie z upoważnieniem ustawowym okoliczności objęcia konkretnych grup osób obowiązkiem szczepień (ze względu na wiek i inne okoliczności) są określane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. W ww. rozporządzeniu zakłada się utrzymanie dotychczasowego rozwiązania polegającego na zwolnieniu z obowiązku szczepień ochronnych cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 miesiące z jednoczesnym doprecyzowaniem, że wyłączenie to nie obejmuje cudzoziemców ubiegających się o udzielenie im ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób pochodzących z terenów częstokroć o gorszej sytuacji epidemiologicznej niż sytuacja w krajach europejskich oraz o niepełnym lub nieznanym stopniu zaszczepienia, które przebywają z zamiarem stałego pobytu w naszym kraju, obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych będzie powstawał już w chwili przekroczenia przez nich granicy, a nie dopiero po upływie 3 miesięcy, jak w przypadku pozostałych osób. Szczepienia ochronne cudzoziemców ubiegających się o udzielenie im ochrony na terytorium Rzeczypospolitej polskiej odbywają się podczas pobytu ww. kategorii cudzoziemców w tzw. filtrze epidemiologicznym. Filtr epidemiologiczny stanowi wyodrębniony zespół pomieszczeń w ośrodku dla cudzoziemców, w którym jest przeprowadzana wstępna ocena stanu zdrowia cudzoziemców, w tym badania przesiewowe w kierunku zakażeń oraz chorób zakaźnych, przed ich rozlokowaniem w miejscach przeznaczonych do dalszego pobytu.(…)

W projektowanych przepisach art. 17 ust. 9-11 ustawy określono obowiązki informacyjne i zakres danych osobowych, które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pacjentem jest obowiązany do przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi w sprawozdaniach o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. (..)Ponadto w projektowanym przepisie art. 17 ust. 12 państwowy powiatowy inspektor sanitarny – biorąc pod uwagę, że jest on bezpośrednim odbiorcą sprawozdań o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych – został wskazany wprost jako wierzyciel obowiązku wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. (…)

Fundusz Kompensacyjny Narodowego Programu Szczepień Ochronnych

Projektowaną ustawą tworzy się Fundusz Kompensacyjny Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Zgodnie z projektowanym art. 17b zakłada się, że Fundusz będzie zasilany wpłatami podmiotów, które zawarły umowy na dostawę szczepionej do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programy Szczepień Ochronnych. Wysokość wpłat będzie określana nie rzadziej niż raz na 2 lata w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów i będzie wynosić nie więcej niż 2% wartości brutto umowy.

Środki gromadzone w Funduszu są przeznaczone na wypłaty opiekuńczych świadczeń kompensacyjnych, które będą przysługiwać osobie sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, u której wykonano obowiązkowe szczepienie ochronne, a następnie w określonym terminie u tej osoby wystąpiły objawy chorobowe, które wymagały leczenia w warunkach hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni (projektowany art.17a).(…)

Zakłada się, że wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego będzie równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni pomnożonej przez liczbę dni hospitalizacji, nie więcej jednak niż 70 000 zł. (…)

Koszty dla budżetu państwa

Proponowane zmiany w ustawie (…) mogą powodować zwiększone koszty dla budżetu państwa, zarówno w 2018 r., jak również w kolejnych latach związane z ewentualnym podniesieniem cen szczepionek przez podmioty, które zawierają umowy z ministrem właściwym do spraw zdrowia na dostarczenie szczepionek do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. (…)

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Całkowicie niezrozumiałe jest działanie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie proponowanych zmian w ustawie o chorobach zakaźnych wprowadzających przymus szczepień dla osób dorosłych w ramach szczepień akcyjnych, np. przeciwko grypie. Każdy z nas ma prawo wyboru metody leczenia, w tym również prawo do odmowy leczenia, co do którego mamy wątpliwości. Mówiąc wprost nie jest sprawą rządu na co chorujemy i jak chcemy się leczyć. To jest sprawa prywatna.

Czytając proponowane zmiany do ustawy trudno oprzeć się wrażeniu, że skupia się na ona przede wszystkim zapewnieniu firmom farmaceutycznym zbytu na szczepionki. Magiczne słowo „bezpłatne szczepionki” oznacza tak naprawdę przymus szczepień dla osób dorosłych i pieniądze wydane z budżetu państwa na zakup szczepionek. Epidemie są tylko pretekstem do zwiększenia sprzedaży. Nie dajmy się zwariować i zapędzić firmom farmaceutycznym do narożnika, gdzie każdy będzie przymusowo szczepiony kilka razy do roku. Państwo nie może płacić globalnym koncernom haraczu w postaci zakupu milionów szczepionek. Niech naiwnych i głupich szukają gdzie indziej.

Z dużą życzliwością podchodzimy do obecnej ekipy rządzącej, ale sprawa przymusowych szczepień, to jest już polityczny samobój ze strony resortu zdrowia. Trudno w to uwierzyć, że ktoś wpadł na taki pomysł i to w sytuacji, kiedy przez media przetaczają się protesty przeciwko przymusowi szczepień dla dzieci. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie w ogóle występuje przymus szczepienia dla dzieci i młodzieży. Kłuje się dzieci wszystkim czym się da. Obowiązkowy program szczepień obejmuje kilkanaście różnych szczepionek, a rodzicom odmawia się prawa do uniknięcia szczepień, mimo występowania dużego ryzyka powikłań poszczepiennych. Brak zaufania do szczepionek nie bierze się z powietrza tylko jest wynikiem doświadczeń wielu osób, których dotknęła tragedia powikłań poszczepiennych z autyzmem włącznie. Wspieramy ruch antyszczepionkowy, bo zwyczajnie ma rację. Jest ryzyko, więc pacjent musi mieć wybór.

Wnioski i uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 30 listopada br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] http://prawy.pl/60366-50-tys-zl-kary-za-nieszczepienie-sie-na-grype-juz-wkrotce-w-polsce-do-szczepien-kwalifikowac-ma-pielegniarka/

Źródło

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304556/12466351/12466352/dokument314256.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304556/12466351/12466353/dokument314261.pdf

http://prawy.pl/60366-50-tys-zl-kary-za-nieszczepienie-sie-na-grype-juz-wkrotce-w-polsce-do-szczepien-kwalifikowac-ma-pielegniarka/

stopwiatrakom stopka 1