portal wazneDo dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe mają czas na dokonanie ponownej rejestracji swojego stowarzyszenia u Starostów Powiatu (Prezydentów miast). Zgodnie z nowelizacją przepisów Prawa o stowarzyszeniach z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) jest na to 24 miesiące od wejścia w życie tych przepisów. W razie braku dokonania zmian, stowarzyszenie zostanie rozwiązane z mocy prawa i wykreślone z rejestru. Apelujemy zatem do wszystkich stowarzyszeń lokalnych o szybkie przerejestrowanie się, gdyż przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie przewidują możliwości odwołania się od takiego wykreślenia, ani też możliwości przywrócenia działalności stowarzyszenia.  

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach uchwalona jeszcze przez Sejm w dniu 19 listopada 2015 r., a więc jeszcze za rządów PO i PSL, zawiera bardzo niekorzystne regulacje. Poprzez bardzo sprytny zapis w art. 10 ust. 1 tej nowelizacji, z dniem 20 maja 2018 r. mogą przestać istnieć setki stowarzyszeń lokalnych, które aktywnie uczestniczyły w budowaniu świadomości obywatelskiej oraz działały w obronie ludzi i środowiska.

Aby nie powiódł się ten chytry plan poprzedniego rządu, warto jak najszybciej dokonać ponownej rejestracji stowarzyszenia zwykłego. Przypominamy, że sprawa ta nie dotyczy stowarzyszeń z pełną osobowością prawną, wpisanych do KRS-u.

Szablon wniosku o przerejestrowanie

Przygotowaliśmy wzory dokumentów, które pozwolą na sprawne załatwienie sprawy. Zastrzegamy jednak, że każde Starostwo lub Prezydent miasta, mogą do zapisów regulaminu podchodzić indywidualnie i wnioskować o ich korektę. WZÓR WNIOSKU

  1. Wniosek składa się do Starosty Powiatu (Prezydenta Miasta) właściwego z uwagi na siedzibę stowarzyszenia, tj. w miejscu jego dotychczasowej rejestracji.
  2. Wniosek może złożyć Przedstawiciel stowarzyszenia lub też Zarząd, jeśli został powołany.
  3. Do wniosku należy załączyć:

- regulamin działalności stowarzyszenia. Tutaj można ściągnąć wzór takiego regulaminu do wykorzystania. WZÓR REGULAMINU

- aktualną listę założycieli stowarzyszenia zwykłego. Taka lista musi zawierać imiona, nazwiska członków stowarzyszenia, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z własnoręcznymi podpisami założycieli. 

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL Przedstawiciela stowarzyszenia lub też każdego z członków zarządu.

- adres stowarzyszenia, na który ma przychodzić korespondencja.

- jeśli regulamin stowarzyszenia przewiduje istnienie organu kontrolnego (komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej), to trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków tego organu.

  1. Protokół z Zebrania Członków, podczas którego uchwalono zmianę Regulaminu stowarzyszenia.

Wniosek o wpis do rejestru jest bezpłatny, natomiast Starostwo może zażądać opłaty 17 zł za wypisanie zaświadczenia o dokonanym wpisie.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę ze zmianami, gdyż znając „przyjazne” nastawienie do organizacji społecznych ze strony urzędników, można stracić będzie stowarzyszenie wraz z całym jego dorobkiem. W przypadku wykreślenia stowarzyszenia z rejestru, wszelkie postępowania administracyjne czy sądowe z jego udziałem zostaną umorzone z powodu braku podmiotu.

Redakcja stopwiatrakom.eu

stopwiatrakom stopka 1