^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal waznePonownie przypominamy, że tylko do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe mają jeszcze czas na dokonanie ponownej rejestracji swojego stowarzyszenia u Starostów Powiatu (Prezydentów miast). W razie braku dokonania zmian, stowarzyszenie zostanie rozwiązane z mocy prawa i wykreślone z rejestru bez możliwości odwołania się od takiego wykreślenia, ani też możliwości przywrócenia działalności stowarzyszenia. Ostatnie pomysły Ministerstwa Energii pokazują, że strona społeczna będzie musiała po raz kolejny stawić opór inwestorom i rządowi (niestety), by upomnieć się o swoje prawa.

O obowiązku przerejestrowania stowarzyszeń zwykłych pisaliśmy ostatnio w styczniu br. tutaj: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2422-przypominamy-o-obowiązku-przerejestrowania-stowarzyszeń-zwykłych.html i ponownie przypominamy się w tej sprawie. Sprawa jest bardzo istotna, w kontekście ponownego zagrożenia wiatrakowaniem Polski, tym razem ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, obecna ekipa rządowa, szybko weszła w buty rządu PO - PSL i zamierza na nowo otworzyć sezon budowy na wiatraki, wydając przy tym prawie 16 miliardów złotych. Jeśli ktoś szuka pieniędzy na niepełnosprawnych, podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego i obniżki stawek VAT, to proponujemy zacząć od cięcia kasy na wiatraki. Naprawdę, będą z tego same korzyści dla Polski. Wiatrakowcy sobie świetnie poradzą, w końcu jest to energetyka tania, niezawodna i nie wymagająca wsparcia ze strony państwa.

people 3152585 1280

fot. Pixabay

Szablon wniosku o przerejestrowanie

Przygotowaliśmy wzory dokumentów, które pozwolą na sprawne załatwienie sprawy. Zastrzegamy jednak, że każde Starostwo lub Prezydent miasta, mogą do zapisów regulaminu podchodzić indywidualnie i wnioskować o ich korektę.

  1. Wniosek składa się do Starosty Powiatu (Prezydenta Miasta) właściwego z uwagi na siedzibę stowarzyszenia, tj. w miejscu jego dotychczasowej rejestracji.
  2. Wniosek może złożyć Przedstawiciel stowarzyszenia lub też Zarząd, jeśli został powołany.
  3. Do wniosku należy załączyć:

- regulamin działalności stowarzyszenia. Tutaj można ściągnąć wzór takiego regulaminu do wykorzystania. WZÓR REGULAMINU

- aktualną listę założycieli stowarzyszenia zwykłego. Taka lista musi zawierać imiona, nazwiska członków stowarzyszenia, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z własnoręcznymi podpisami założycieli. WZÓR WNIOSKU

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL Przedstawiciela stowarzyszenia lub też każdego z członków zarządu.

- adres stowarzyszenia, na który ma przychodzić korespondencja.

- jeśli regulamin stowarzyszenia przewiduje istnienie organu kontrolnego (komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej), to trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków tego organu.

  1. Protokół z Zebrania Członków, podczas którego uchwalono zmianę Regulaminu stowarzyszenia.

Wniosek o wpis do rejestru jest bezpłatny, natomiast Starostwo może zażądać opłaty 17 zł za wypisanie zaświadczenia o dokonanym wpisie.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę ze zmianami, gdyż znając „przyjazne” nastawienie do organizacji społecznych ze strony urzędników, można stracić będzie stowarzyszenie wraz z całym jego dorobkiem. W przypadku wykreślenia stowarzyszenia z rejestru, wszelkie postępowania administracyjne czy sądowe z jego udziałem zostaną umorzone z powodu braku podmiotu.

Przypominamy, sprawa przerejestrowania nie dotyczy stowarzyszeń z pełną osobowością prawną, wpisanych do KRS-u prowadzonego przez sądy.

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

stopwiatrakom stopka 1