portal waznePonownie przypominamy, że tylko do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe mają jeszcze czas na dokonanie ponownej rejestracji swojego stowarzyszenia u Starostów Powiatu (Prezydentów miast). W razie braku dokonania zmian, stowarzyszenie zostanie rozwiązane z mocy prawa i wykreślone z rejestru bez możliwości odwołania się od takiego wykreślenia, ani też możliwości przywrócenia działalności stowarzyszenia. Ostatnie pomysły Ministerstwa Energii pokazują, że strona społeczna będzie musiała po raz kolejny stawić opór inwestorom i rządowi (niestety), by upomnieć się o swoje prawa.

O obowiązku przerejestrowania stowarzyszeń zwykłych pisaliśmy ostatnio w styczniu br. tutaj: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2422-przypominamy-o-obowiązku-przerejestrowania-stowarzyszeń-zwykłych.html i ponownie przypominamy się w tej sprawie. Sprawa jest bardzo istotna, w kontekście ponownego zagrożenia wiatrakowaniem Polski, tym razem ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, obecna ekipa rządowa, szybko weszła w buty rządu PO - PSL i zamierza na nowo otworzyć sezon budowy na wiatraki, wydając przy tym prawie 16 miliardów złotych. Jeśli ktoś szuka pieniędzy na niepełnosprawnych, podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego i obniżki stawek VAT, to proponujemy zacząć od cięcia kasy na wiatraki. Naprawdę, będą z tego same korzyści dla Polski. Wiatrakowcy sobie świetnie poradzą, w końcu jest to energetyka tania, niezawodna i nie wymagająca wsparcia ze strony państwa.

people 3152585 1280

fot. Pixabay

Szablon wniosku o przerejestrowanie

Przygotowaliśmy wzory dokumentów, które pozwolą na sprawne załatwienie sprawy. Zastrzegamy jednak, że każde Starostwo lub Prezydent miasta, mogą do zapisów regulaminu podchodzić indywidualnie i wnioskować o ich korektę.

  1. Wniosek składa się do Starosty Powiatu (Prezydenta Miasta) właściwego z uwagi na siedzibę stowarzyszenia, tj. w miejscu jego dotychczasowej rejestracji.
  2. Wniosek może złożyć Przedstawiciel stowarzyszenia lub też Zarząd, jeśli został powołany.
  3. Do wniosku należy załączyć:

- regulamin działalności stowarzyszenia. Tutaj można ściągnąć wzór takiego regulaminu do wykorzystania. WZÓR REGULAMINU

- aktualną listę założycieli stowarzyszenia zwykłego. Taka lista musi zawierać imiona, nazwiska członków stowarzyszenia, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania wraz z własnoręcznymi podpisami założycieli. WZÓR WNIOSKU

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL Przedstawiciela stowarzyszenia lub też każdego z członków zarządu.

- adres stowarzyszenia, na który ma przychodzić korespondencja.

- jeśli regulamin stowarzyszenia przewiduje istnienie organu kontrolnego (komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej), to trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków tego organu.

  1. Protokół z Zebrania Członków, podczas którego uchwalono zmianę Regulaminu stowarzyszenia.

Wniosek o wpis do rejestru jest bezpłatny, natomiast Starostwo może zażądać opłaty 17 zł za wypisanie zaświadczenia o dokonanym wpisie.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę ze zmianami, gdyż znając „przyjazne” nastawienie do organizacji społecznych ze strony urzędników, można stracić będzie stowarzyszenie wraz z całym jego dorobkiem. W przypadku wykreślenia stowarzyszenia z rejestru, wszelkie postępowania administracyjne czy sądowe z jego udziałem zostaną umorzone z powodu braku podmiotu.

Przypominamy, sprawa przerejestrowania nie dotyczy stowarzyszeń z pełną osobowością prawną, wpisanych do KRS-u prowadzonego przez sądy.

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

stopwiatrakom stopka 1