Ustawa z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923)
Stan na dzień 30 lipca 2016 r.