Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446)