Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778, zm. poz. 904 i 961)
Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2016 r.