Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 03 sierpień 2015

PROCEDURA UCHWALANIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

1. Wszczęcie procedury uchwalania miejscowego planu (art. 14 UPZP)

1.1 (art. 14 ust. 5 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Cel miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu

1.2 (art. 14 ust. 4 UPZP) inicjatywa podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

1.3 (art. 14 ust. 1 - 3 UPZP) treść uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

2. Sporządzanie projektu miejscowego planu i jego finansowanie (art. 15, 16 i 21 UPZP)

2.1 (art. 15 ust. 1 UPZP) organ sporządzający projektu miejscowego planu

2.2 (art. 15 ust. 2 UPZP) Elementy obowiązkowe miejscowego planu

2.3 (art. 15 ust. 3 UPZP) Elementy nieobowiązkowe miejscowego planu

2.4 Wymagany zakres projektu miejscowego planu (art. 16 UPZP i rozporządzenie z 26.08.2003 r.)

2.5 Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa w miejscowym planie (rozporządzenie z 7.05.2004 r.)

2.6 Nakaz finansowania miejscowego planu ze środków publicznych (art. 21 UPZP w zw. art. 15 UPZP). Kwestia darowizn rzeczowych w postaci gotowej dokumentacji planistycznej, jako sposób obejścia zakazu, a ważność miejscowego planu w świetle art. 28 UPZP

3. Kolejność prac planistycznych - uzgodnienia projektu miejscowego planu i konsultacje społeczne (art. 17 UPZP)

3.1 (art. 17 pkt 1 UPZP) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Wyznaczenie terminu do składania wniosków do planu (min. 21 dni),

3.2 (art. 17 pkt 2 UPZP) zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,

3.3 (art. 17 pkt 4 UPZP) sporządzenie projektu miejscowego planu z uwzględnieniem wniosków z art. 17 pkt 1 UPZP

3.4 (art. 17 pkt 4 UPZP) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe w świetle art. 51 ust. 1 UINFOŚ przy opracowywaniu miejscowego planu

3.5 (art. 17 pkt 5 UPZP i § 11 rozporządzenia 26.08.2003 r.) obowiązek sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu

3.6 (art. 17 pkt 6) lit. a) UPZP) obowiązek zaopiniowania projektu

3.7 (art. 17 pkt 6) lit. b) UPZP) obowiązek uzgodnienia projektu

3.8 (art. 17 pkt 6) lit. c) UPZP) obowiązek uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego w sprawach rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne

3.9 (art. 17 pkt 9) UPZP) obowiązki w procesie planistycznym

3.10 (art. 19 ust. 1 UPZP) obowiązek rozważenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu oraz ponowienia czynności wynikających z art. 17 UPZP w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian

3.11 Obowiązek sporządzania dokumentacji planistycznej z prac planistycznych nad miejscowym planem (§ 12 rozporządzenia):

4. Uchwalanie miejscowego planu (art. 20 UPZP)

4.1 (art. 20 ust. 1 UPZP) obowiązek stwierdzenia przez radę gminy czy projekt miejscowego planu nie narusza ustaleń studium

4.2 (art. 20 ust. 1 UPZP) obowiązek rozstrzygnięcia przez radę gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trybie art. 17 pkt 11) UPZP

4.3 (art. 20 ust. 1 UPZP) obowiązek rozstrzygnięcia przez radę gminy o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

4.4 (art. 20 ust. 1 UPZP) uchwalenie miejscowego planu. Zgodnie z art. 20 ust. 1 UPZP część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

5. Nadzór wojewody i rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 20 ust. 2 UPZP)

5.1 Brak jest jednolitych wytycznych planistycznych obowiązujących w Polsce i zhierarchizowanego systemu organów planistycznych, w tym organu centralnego odpowiedzialnego za planowanie

przestrzenne, brak jest nadzoru planistycznego na etapie przygotowywania, opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu.

5.2 (art. 20 ust. 2 UPZP) obowiązek przedłożenia wojewodzie uchwały przyjmującej miejscowy plan wraz z załącznikami wskazanymi w art. 20 ust. 1 UPZP oraz dokumentacją planistyczną – por. § 12 rozporządzenia z 26.08.2003 r.

5.3 zakres kognicji wojewody wynika z przepisów art. 90 – 94 ustawy o samorządzie gminnym i dotyczy oceny legalności uchwały rady gminy z prawem.

5.4 Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W rozstrzygnięciu organ może stwierdzić nieważność miejscowego planu, a w konsekwencji wyeliminować go z obrotu prawnego. Eliminacja uchwały w tym względzie oznacza konieczność ponowienia czynności związanych ze sporządzeniem miejscowego planu (art. 17 UPZP) w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zgodności projektu planu z przepisami prawa.

5.5 na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, gmina może wnieść skargę do sądu administracyjnego.

6. Publikacja uchwały w sprawie miejscowego planu (art. 29 UPZP)

6.1 (art. 29 ust. 1 UPZP) obowiązek publikacji miejscowego planu w dzienniku urzędowym województwa. Data wejścia w życie nie szybsza niż 14 dni od dnia ogłoszenia.

6.2 (art. 29 ust. 1 UPZP) obowiązek publikacji miejscowego planu na stronie internetowej gminy.

6.3 (art. 30 ust. 1 UPZP) obowiązek gminy w zakresie zapewnienia wglądu do miejscowych planów oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

7. Przesłanki nieważności miejscowego planu (art. 28 ust. 1 UPZP)

7.1 naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu – por. art. 15, 16 i 17 UPZP

7.2 istotne naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu - por. 24 UPZP

7.3 naruszenie właściwości organów w zakresie trybu sporządzania, uzgadniania i opiniowania miejscowego planu

8. Skarga do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

8.1 wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do rady gminy

8.2 skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez radę gminy lub w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania

8.3 niezbędne jest posiadanie i wykazanie przed sądem administracyjnym interesu prawnego (praw lub obowiązków o charakterze materialno prawnym).

8.4 uprawnienie do zaskarżenia uchwały ma charakter jednorazowy