portal wiadomosci lokalneJeden z naszych czytelników przekazał nam kopię decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2016 r., które rozpatrując sprawę odwołania od decyzji środowiskowej wójta gminy Wyszki (pow. Bielsk Podlaski) dla 20 elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy farmy wiatrowej nie przekraczającej 90 MW nie uwzględniło ustawy odległościowej.

Mamy już wyrobione zdanie na temat organów administracji samorządowej, które obowiązujące prawo stosują tak, jak jest im wygodnie. Jednak Kolegium w Białymstoku zaskoczyło nas swoją indolencją, gdyż podtrzymało decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla elektrowni wiatrowych z pominięciem obowiązujących od niedawna przepisów w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych na lądzie. W przedmiotowej sprawie istotne jest to, że w dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961), która wprowadza ustawowe kryteria lokalizacji elektrowni wiatrowych na lądzie. Zasadniczym kryterium, które musi spełnić takie przedsięwzięcie jest zachowanie minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej i niektórych form ochrony przyrody. Zgodnie z przepisem art. 4 w/w ustawy jest to dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej liczonej od podstawy do najwyższego punktu śmigła. W tej konkretnej sprawie jest to 2.350 m. Kolegium wydając swoją decyzję w dniu 26 lipca br., nie mogło nie wiedzieć, że ustawa odległościowa została już opublikowana i weszła w życie.

Warto podkreślić, że obowiązkiem Kolegium rozpoznającego sprawę w wyniku wniesionych odwołań m.in. inwestora, było ponowne rozpoznanie sprawy, gdyż na podstawie przepisu art. 15 k.p.a. postępowanie odwoławcze jest postępowaniem merytorycznym. Należy wskazać, że zgodnie z zasadą zawartą w art. 6 k.p.a., skoro organ administracji, w tym organ odwoławczy, jest obowiązany działać na podstawie i w granicach przepisów prawa, to wydając w konkretnej sprawie administracyjnej decyzję – ma prawny obowiązek stosować przepisy prawa materialnego i procesowego obowiązujące w dacie jej wydawania. Organ II instancji jest zatem zobligowany do tego, aby z urzędu uwzględnić zmiany stanu faktycznego i prawnego, jakie dokonały się w okresie pomiędzy wydaniem zaskarżonej decyzji w pierwszej instancji, a orzekaniem w sprawie w drugiej instancji (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Go 109/10, CBOSA). Stosowanie przepisów prawa materialnego obowiązujących w dniu wydawania decyzji wynika wprost z art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 6 k.p.a. Zatem zmiana przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego, skutkuje po stronie organu odwoławczego obowiązkiem uwzględnienia nowego stanu prawnego, jeżeli oczywiście co innego nie wynika z przepisów intertemporalnych.

Kolegium mając na względzie nowe przepisy dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych, w pierwszej kolejności powinno ustalić czy planowane przedsięwzięcie spełnia wymóg minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej oraz niektórych form ochrony przyrody wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej oraz wymóg lokalizacji wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 3 w/w ustawy). W tym celu powinno uzupełnić materiał dowodowy o elementy wprost wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r., przede wszystkim o mapę dokładnie wskazującą na zasięg oddziaływania planowanej inwestycji z uwzględnieniem minimalnej odległości ustawowej od zabudowy mieszkaniowej. Mapa ta powinna wskazywać na tereny zabudowane i formy ochrony przyrody leżące w strefie oddziaływania farmy elektrowni wiatrowych, tj. w promieniu 2.350 m liczonej od każdej planowanej elektrowni. Jeżeli w tym obszarze znajdzie się choć jeden budynek mieszkalny, to organ obowiązany był do wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia bez dalszej analizy pozostałych dowodów w sprawie, w tym poprawności i rzetelności raportu o oddziaływaniu na środowisko. W taki sposób działa ustawa odległościowa.

Mamy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyeliminuje z obrotu prawnego decyzję Kolegium z dnia 26 lipca 2016 r., gdyż rażąco narusza ona prawo.

Redakcja stopwiatrakom.eu