^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 353 i 961)


Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2016 r.Ustawa z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923)
Stan na dzień 30 lipca 2016 r.