^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Jak się dowiadujemy [1], 26 marca br., w europejskiej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwed Bernd Stümer przedstawi Komitetowi do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee „ACCC”) uzasadnienie swojego wniosku o uznanie Państwa Szwedzkiego za naruszającego Konwencję z Aarhus poprzez niewdrożenie od 1989 roku tzw. dyrektywy maszynowej Unii Europejskiej.

W marcu 2013 r. komitet ACCC uznał za dopuszczalny, tzn. przyjął do rozpatrzenia, „Wniosek w sprawie przestrzegania przez Szwecję postanowień Konwencji w odniesieniu do pozwoleń wydawanych dla turbin wiatrowych, a także generalnie obowiązujących przepisów” (sygn. ACCC/C/2013/81) złożony przez B. Stümera [2].

Europejska dyrektywa maszynowa [3] włączyła do prawa UE większość z wymogów, jakie Konwencja z Aarhus nakłada w odniesieniu do potencjalnie niebezpiecznych maszyn, do których niewątpliwie należą turbiny wiatrowe. Między innymi, dyrektywa maszynowa zobowiązuje producentów turbin wiatrowych oraz kompetentne władze publiczne do pełnej prezentacji obecnych i przyszłych zagrożeń dla zdrowia ludzi, w tym także potencjalnych zagrożeń, wiążących się z eksploatacją tych maszyn (patrz Preambuła, artykuł 4 i 11 oraz większość treści aneksu 1 dyrektywy maszynowej).

Konwencja z Aarhus pozostaje, jak na razie jedynym aktem prawa międzynarodowego, gdzie prawa człowieka zostały ściśle powiązane z przepisami ochrony środowiska.

POZBAWIENIE SNU FORMĄ TORTUR

W postępowaniu przed Komitetem ACCC po stronie wnioskodawcy weźmie udział także Mauri Johansson, duński specjalista medycyny pracy. Johansson omówi m.in. zjawisko zakłócenia lub pozbawienia snu, który występuje u osób mieszkających w pobliżu turbin wiatrowych. Zakłócenie lub pozbawienie snu jest zdecydowanie najczęściej zgłaszaną dolegliwością przez sąsiadów turbin wiatrowych (ponad 80% wszystkich przypadków).

Jak już wskazywaliśmy, pozbawienie snu jest generalnie uznane za formę stosowania tortur [4]. Johansson zamierza zwrócić uwagę Komitetu ACCC na skalę zaniechań w tej sprawie po stronie producentów turbin wiatrowych, władz publicznych, mediów informacyjnych oraz znacznej części opinii publicznej.

BRYTYJSKI PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNYCH NARUSZA KONWENCJĘ Z AARHUS

Poprzednio wnioski o uznanie krajowego programu rozwoju OZE za sprzeczny z Konwencją złożyli mieszkaniec Irlandii Północnej Pat Sword i Szkotka Christine Metcalfe. We wrześniu 2013 r. Komitet do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus uznał, że plan działania w zakresie energii odnawialnych został przyjęty przez rząd brytyjski bez zapewnienia udziału społeczeństwa, a zatem naruszył Artykuł 7 Konwencji [5].

NOWY PRZEWODNIK STOSOWANIA KONWENCJI Z AARHUS

Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie bardzo cenny dokument. Jest to drugie wydanie tzw. przewodnika stosowania Konwencji z Aarhus (The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2014, 282 strony). Dokument dostępny jest w Bibliotece SW.EU http://stopwiatrakom.eu/biblioteka/category/1-dokumenty.html?download=5:unece-the-aarhus-convention-an-implementation-guide-2014-2-wyd:unece-the-aarhus-convention-an-implementation-guide-2014-2-wyd. Tekst jest dostępny tylko w języku angielskim.

NA TEMAT SAMEJ KONWENCJI Z AARHUS PISALIŚMY JUŻ WCZEŚNIEJ:

* Belgia / Unia Europejska: rząd regionu Walonia oskarżony o naruszenie Konwencji z Aarhus (28.01.2015) - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1364-belgia-unia-europejska-rz%C4%85d-regionu-walonia-oskar%C5%BCony-o-naruszenie-konwencji-z-aarhus.html

PRZYPISY

[1] Informacja otrzymana od Mauriego Johanssona 12 marca 2015 r.

[2] Całość dokumentacji w tej sprawie można znaleźć tutaj:

http://www.unece.org/env/pp/compliance/compliancecommittee/81tablesweden.html

[3] Pełna nazwa: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) - tekst dyrektywy można znaleźć tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=en.

Jeśli idzie o implementację dyrektywy maszynowej w Polsce, 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).

[4] Patrz: Prof. B.Lebiedowska: Długotrwałe pozbawienie snu jest jedną z form torturowania człowieka http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1381-prof-b-lebiedowska-d%C5%82ugotrwa%C5%82e-pozbawienie-snu-jest-jedn%C4%85-z-form-torturowania-cz%C5%82owieka.html ; Australia: Podsumowanie znaczenia badań Stevena Coopera nad oddziaływaniem infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na ludzi - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1395-australia-podsumowanie-znaczenia-bada%C5%84-stevena-coopera-nad-oddzia%C5%82ywaniem-infrad%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-generowanych-przez-turbiny-wiatrowe-na-ludzi.html

[5] Ostateczne ustalenia (ang. findings) w sprawach ACCC/C/2012/68 i ACCC/C/2010/54 znaleźć można tutaj:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2010-54/Findings/ece_mp.pp_c.1_2012_12_eng.pdf

oraz tutaj:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2012-68/Findings/C68_EU_UK_findings_advance.unedited.version.pdf

Pat Sword przedstawił wyczerpującą analizę naruszeń Konwencji z Aarhus przez rząd brytyjski w swoim wystąpieniu przed Komisją ds. Ochrony Środowiska Zgromadzenia Irlandii Północnej (lokalny parlament) 3 listopada 2014 r. – nagranie wideo tego wystąpienia jest tutaj: http://www.windsofjustice.org.uk/2014/11/submission-to-the-northern-ireland-assembly-environment-committee-by-pat-swords/ (w języku angielskim)

Opracował: A. Archus, marzec 2015