^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

O ile etap postępowania administracyjnego nie wiąże się z ponoszeniem opłat za czynności urzędowe, o tyle w postępowaniu sądowo-administracyjnym (WSA i NSA) pobierane są już opłaty. Załączamy stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

W postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi pobiera się następujące opłaty od skargi na rozstrzygnięcie organu II instancji:

1) w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (200 zł) - § 2 ust. 3 pkt 3) rozporządzenia;

2) w sprawie decyzji o warunkach zabudowy (500 zł) – § 2 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia;

3) w sprawie pozwolenia na budowę (500 zł) - § 2 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia;

4) w sprawach skarg na studium uwarunkowań oraz na miejscowy plan (300 zł) - § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia.

Pozostałe sprawy, wg. załączonego taryfikatora.

Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie połowy opłaty wniesionej przed sądem I instancji, jednak nie mniej niż 100 zł.

W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym należy pamiętać, że opłacie kancelaryjnej podlega także złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd, o ile w danej sprawie nasza skarga nie została uwzględniona. Kwota tej opłaty wynosi 100 zł.