^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

We Francji sąsiadom farm wiatrowych oferuje się zintegrowaną usługę obejmującą pomiar i analizę infradźwięków, wykazanie związku między falami dźwiękowymi emitowanymi przez turbiny wiatrowe a problemami zdrowotnymi ich sąsiadów oraz obsługę prawną związaną z sądowym dochodzeniem odszkodowania przeciwko właścicielom terenów, na których posadowione są elektrownie wiatrowe.

Chociaż usługa specjalistyczna jest odpłatna, rekomenduje ją zasłużone Stowarzyszenie AFM-SICEM. AFM-SICEM oznacza „francuskie stowarzyszenie chorób wynikających z syndromu nietolerancji pól elektromagnetycznych”. Adres strony stowarzyszenia: http://www.afm-sicem.fr/.

Cytujemy informację przekazaną przez Marie-Stella Duchiron, prezes Stowarzyszenia AFM-SICEM [1]:

Ekspertyzy sanitarne związane z farmami wiatrowymi

W związku z tym, że wreszcie uznano, iż turbiny wiatrowe są przyczyną problemów zdrowotnych, zespół specjalistów kierowany przez profesorów Mouthona i Ravussina sporządza ekspertyzy dotyczące skutków zdrowotnych związanych z zamieszkiwaniem w pobliżu istniejących lub planowanych farm wiatrowych. Zainteresowani tą usługą powinni skontaktować się ze Stowarzyszeniem AFM-SICEM.

Wielu z nas uskarża się na hałaśliwą pracę turbin wiatrowych, zarówno na hałas słyszalny, jak i na emitowane infradźwięki.

Uciążliwości te budzą obawy u sąsiadów zarówno już funkcjonujących, jak i planowanych farm wiatrowych.

Gilbert Mouthon jest profesorem weterynarii i biegłym Sądu Kasacyjnego (we Francji jest to odpowiednik naszego Sądu Najwyższego – redakcja), a także prezesem spółki Euroscience Santé. Prof. Mouthon wykonuje wspólnie ze specjalistą medycznym ekspertyzy dotyczące istnienia związku przyczynowo skutkowego pomiędzy infradźwiękami a problemami zdrowotnymi doświadczanymi przez ludzi i zwierzęta zamieszkujących w pobliżu farm wiatrowych.

Prof. Mouthon jest biofizykiem, biochemikiem oraz byłym dziekanem w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Maison-Alfort. Współpracuje z lekarzem medycyny, fizykiem oraz prawnikiem z doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw sądowych.

Z pomocą współpracowników prof. Mouthon wykonuje pomiary natężenia infradźwięków wokół już czynnych farm wiatrowych w połączeniu z badaniami epidemiologicznymi wśród

sąsiadów tych instalacji. W celu wszechstronnego rozpoznania lokalnych warunków, takie badania obejmują analizę szeregu możliwych scenariuszy (co najmniej 10).

Prof. Mouthon wskazuje, że prawidłowego pomiaru infradźwięków powinien dokonać fizyk. Trzeba bowiem udowodnić powstawanie zjawiska rezonansu pomiędzy turbinami wiatrowymi, a także określić przebieg samego zjawiska falowego.

Profesor fizyki Pierre Ravussin dokonywać będzie pomiaru efektów rezonansu przy pomocy odpowiedniej aparatury. Ze względu na ich niszczycielską moc, zjawiska te były badane przez wojsko jako potencjalna broń na polu walki. W przypadku oceny oddziaływania turbin wiatrowych warunkiem koniecznym jest wykrycie obecności tych zjawisk. W istocie sam pomiar infradźwięków bez oceny efektów rezonansu niczego nie daje. Taka ocena wymaga uwzględnienia specyficznych warunków topograficznych (ukształtowania terenu) w każdym z badanych przypadków.

W ten sposób można udowodnić istnienie związku przyczynowo skutkowego.

Z tego rodzaju ekspertyz mogą skorzystać także osoby zamieszkujące w pobliżu planowanych farm wiatrowych. Można dokonać bowiem odpowiedniej transpozycji warunków topograficznych.

Kiedy dostępne będą już wyniki powyższych badań, prawnik zatrudniony w spółce prof. Mouthona wniesie w imieniu konkretnego sąsiada farmy wiatrowej powództwo cywilne przeciwko właścicielom terenu, na którym posadowiona jest farma wiatrowa, z tytułu stworzenia zagrożenia dla zdrowia innych osób, z żądaniem wypłacenia odszkodowania rzędu 200.000-300.000 euro dla każdego powoda.

Właściciele terenu elektrowni wiatrowych nie dysponują z pewnością podobnymi sumami, zwłaszcza jeśli z pozwami wystąpi wiele osób. Skłoni ich to do rezygnacji z turbin wiatrowych. W przypadku gdy są związani obowiązującą umową dzierżawy, mogą sami zwrócić się do inwestorów wiatrakowych o odszkodowanie.

Koszty przygotowania ekspertyzy przedstawiają się następująco:

  • wynagrodzenie prof. Mouthona i innych specjalistów odpowiada wynagrodzeniu biegłego w postępowaniu kasacyjnym i wynosi 130 euro za godzinę. Dla porównania stawka adwokata w Paryżu wynosi od 250 do 350 za godzinę;
  • koszt skonstruowania odpowiedniego przyrządu, dokonania pomiarów fal dźwiękowych (wokół 10 wiatraków, co zapewni niezbędną ilość danych) oraz zamknięcia procedury wynosi od 400 do 600 euro od osoby, przy założeniu, że grupa osób zamawiających ekspertyzę liczy 100 osób
  • klient otrzymuje gotowy komplet dokumentów do wykorzystania przed sądem. Na tej podstawie prawnik klienta wniesie powództwo cywilne. Rola tego prawnika ograniczać się będzie jedynie do przedstawiania zebranych dowodów.

Okres realizacji ekspertyzy: wyniki będą dostępne w ciągu 6 miesięcy.

Marie-Stella Duchiron

Kim jest Marie-Stella Duchiron

Inżynier agronomi

Inżynier rolnictwa, gospodarki wodnej i obszarów leśnych

Doktor nauk (Uniwersytet w Göttingen, Niemcy, i ENGREF, Francja);

Licencjonowany ekspert leśnictwa

Autorka książki o ekologicznej gospodarce leśnej (1964), przetłumaczonej na język niemiecki

Przygotowuje zaawansowane ekspertyzy naukowe we współpracy z prawnikami

Wykładowca akademicki. Prowadzi badania naukowe we współpracy ze specjalistami swojej dziedziny

Jest właścicielką domu na wsi francuskiej, wokół którego mają powstać turbiny wiatrowe. Od 2009 r. walczy przeciwko tej inwestycji i wyczerpała już wszystkie możliwe środki administracyjne. W tej chwili Rada Państwa rozpatruje apelację dotyczącą zezwolenia na budowę udzielonych dla tej inwestycji. Duchiron wygrała proces przed sądem pierwszej instancji, jednak rzecznik publiczny (rapporteur public) założył apelację.

Kim jest profesor Gilbert Mouthon

6 30 249 0

  • To jemu zawdzięczamy ujawnienie skandalu związanego z katastrofą w Czarnobylu, skandalu związanego z chorobą wściekłych krów i skandalu dotyczącego mięsa koszernego;
  • krystalicznie uczciwy człowiek, którzy jest niekiedy krytykowany przez innych weterynarzy, ponieważ ma odwagę ujawniać konflikty interesów w tym środowisku zawodowym związane z przepisywaniem i sprzedażą antybiotyków przez weterynarzy.

Kim jest profesor Pierre Ravussin

6 30 249 1

  • Profesor Uniwersytetu w Paryżu VII i były dyrektor urzędowego kursu ochrony środowiska atmosferycznego, finansowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Środowiskowy ONZ (UNEP);
  • zrealizował szereg misji w Afryce jako ekspert w dziedzinie ochrony powietrza na rzecz agend ONZ, w tym WHO;
  • dyrektor generalny i prezes spółki akcyjnej Laserix, która opracowała i wprowadziła na rynek nową metodę artroskopową leczenia wczesnego zwyrodnienia stawów w drodze regeneracji chrząstki stawowej.

Redakcja

PRZYPISY [1] http://fr.friends-against-wind.org/health/expertises-sanitaires-autour-de-parcs-eoliens