^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Organizacja społeczna Wind Energy Queensland ujawniła w dniu 11 grudnia 2015 r. [1], że w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej (Right to Information) dotarła do wewnętrznych dokumentów komórek rządu stanu Queensland, które dowodzą świadomego ukrycia ekspertyzy wskazującej na niedostateczność nowo wprowadzanych regulacji dotyczących oddziaływania farm wiatrowych na ludzi zamieszkujących w ich pobliżu.

Odnalezione dokumenty pokazują, że w dniu 26 sierpnia br. zatrudniony w Departamencie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa ekspert w dziedzinie hałasu przedstawił swoim przełożonym listę dziewięciu zastrzeżeń dotyczących projektu tzw. Kodeksu Farm Wiatrowych (Wind Farm Code).

Ekspert ostrzegł, że proponowane regulacje dla lokalizacji farm wiatrowych w stanie Queensland mogą mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzi i środowiska.

Przedstawiciel organizacji Wind Energy Queensland powiedział, że „ekspertyza ujawnia, że proponowany Kodeks Rządu Queensland dla Farm Wiatrowych (tzw. wersja 2) nie zapewni ochrony zdrowia i dobrostanu mieszkańców, ani też walorów środowiska”.

Kierownictwo Departamentu Ochrony Środowiska i Dziedzictwa nie poinformowało o stanowisku własnego eksperta nikogo, a w szczególności Departamentu Infrastruktury, Samorządu Lokalnego i Planowania, który opracował obecną wersję Kodeksu Farm Wiatrowych. Informacji takich nie otrzymał także oczywiście stanowy minister planowania, który jest odpowiedzialny za przygotowanie nowych regulacji dla farm wiatrowych.

Przedstawiciel organizacji społecznej wskazał, że obawy sformułowane przez rządowego eksperta w dziedzinie hałasu pokrywają się z zaleceniami niezależnych ekspertów akustycznych, którzy prowadzą własne badania w tej dziedzinie. Ekspertyzy takie były przedstawiane już w postępowaniach sądowych, wobec organów administracji publicznej i samorządowej, przed komisjami senackimi i na potrzeby lokalnych społeczności, w pobliżu których proponuje się budowę farm wiatrowych, na całym terytorium stanu Queensland.

Organizacja społeczna Wind Energy Queensland zwróciła się poprzednio do wicepremier stanu Jackie Trade, aby ta zasięgnęła porady w tych sprawach u własnych ekspertów rządowych w dziedzinie hałasu. Tymczasem z ujawnionych dokumentów wynika jednoznacznie, że jedna z komórek rządu świadomie ukryła opinię sformułowaną przez własnego eksperta.

Co więcej, jeden z członków kierownictwa Departamentu Ochrony Środowiska i Dziedzictwa poinformował kancelarię premiera stanu, że Department nie zgłasza „żadnych zasadniczych zastrzeżeń” wobec projektu Kodeksu Farm Wiatrowych.

Organizacja Wind Energy Queensland domaga się od wicepremier Trade, aby fragmenty Kodeksu Farm Wiatrowych dotyczące hałasu zostały przeredagowane przez ekspertów akustycznych zatrudnionych przez Department Ochrony Środowiska i Dziedzictwa, a następnie skontrolowane przez niezależny panel ekspertów w dziedzinie hałasu. Opinie członków tego panelu, po ich zrecenzowaniu przez innych przedstawicieli środowiska naukowego, powinny zostać przedstawione opinii publicznej.

Ujawnione dokumenty mają bezpośredni związek z toczącymi się obecnie postępowaniami administracyjnymi w sprawie kilku wielkich inwestycji wiatrakowych na terenie stanu. Organizacja Wind Energy Queensland domaga się od wicepremier Trade, aby stanowisko eksperta rządowego zostało uwzględnione także w toku tych postępowań. Potwierdza ono bowiem słuszność obaw społeczności zamieszkujących w pobliżu proponowanych lokalizacji farm wiatrowych, iż zapewnienie zgodności funkcjonowania tych nowych farm wiatrowych z nowymi regulacjami zawartymi w projekcie stanowego Kodeksu Farm Wiatrowych, nie zabezpiecza lokalnych mieszkańców przed szkodami na zdrowiu.

Dokumenty ujawnione przez Wind Energy Queensland są dostępne tutaj: https://stopthesethings.files.wordpress.com/2015/12/r_15-127-file-a.pdf

ŹRÓDŁO:

Wind Energy Queensland, „Hidden documents reveal expert advice on health dangers from wind farms ignored”, 11.12.2015 -- http://stopthesethings.com/2015/12/13/queensland-government-cover-up-new-wind-farm-planning-code-deliberately-ignores-its-own-noise-experts-damning-advice/