^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W dniu 6 sierpnia 2015 r. rozpoczęła się kadencja nowego Prezydenta RP i oczywistą sprawą jest to, że wiele osób wiąże z osobą Andrzeja Dudy spore oczekiwania. Środowisko osób protestujących przeciwko ekspansji przemysłowych farm wiatrowych w Polsce także liczy na istotną jakościową zmianę. Prezydentura Bronisława Komorowskiego zapisała się w interesujących nas sprawach nic nieznaczącą „ustawą krajobrazową”. Jej praktyczne znaczenie jest żadne i należy ją widzieć tylko jako propagandową hucpę. Większe znaczenie ma natomiast podpisana ostatniego dnia prezydentury specustawa przesyłowa, która likwiduje ochronę własności w sprawach budowy sieci przesyłowych.

Nowy prezydent, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej podpisał umowę programową z Polakami. Kto jej nie czytał, to przypominamy, do czego zobowiązał się Andrzej Duda:

1) Będę Prezydentem, który słucha i służy obywatelom;

2) Będę Prezydentem dialogu, porozumienia i rozmowy;

3) Będę Prezydentem, który przywróci Polakom zaufanie do państwa i poczucie godności;

4) Będę Prezydentem, który troszczy się o bezpieczeństwo Polaków;

5) Będę Prezydentem, który buduje państwo uczciwe i sprawiedliwe;

6) Będę Prezydentem, który z troską i zrozumieniem odnosi się do każdego obywatela;

7) Będę Prezydentem Polski przyszłości. Silnego, sprawnego państwa w centrum zjednoczonej Europy;

8) Będę Prezydentem Polski dumnej ze swojej historii, swoich przodków i korzeni, Polski, która pamięta i czci swoich bohaterów;

9) Będę Prezydentem, który nie unika trudnych sytuacji, który nie ucieka, kiedy powinien być arbitrem;

10) Będę Prezydentem aktywnym, który chce korzystać z inicjatywy ustawodawczej.

Bardzo uważnie śledziliśmy kampanię, ale nowy prezydent tylko raz wypowiedział się w sprawach lokalizacji farm wiatrowych w Ząbkowicach Śląskich. Było to jednak słabo słyszalne [1].

Po pierwszej turze wyborów portal StopWiatrakom.eu skierował do sztabów obu kandydatów list otwarty (apel) z kilkoma najważniejszymi pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce [2]. Apel ten, w obu przypadkach, pozostał bez odpowiedzi, co odnotowaliśmy.

Mamy świadomość tego, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i dopiero w praktyce będzie można ocenić jakość sprawowania urzędu. Nowemu prezydentowi warto jednak przypomnieć najważniejsze postulaty środowiska osób protestujących przeciwko ekspansji przemysłowych farm wiatrowych.

Trzeba z całą mocą podkreślić, że zagrożenia, które podnosimy, nie ograniczają się do uciążliwości odczuwanych przez obecnych sąsiadów farm wiatrowych i lokalne społeczności.

Skala ekspansji wiatrowych instalacji przemysłowych, którą zakładają propozycje formułowane w Unii Europejskiej, a także już widoczne w szeregu krajach i regionach na świecie efekty realizacji takiej polityki, wskazują, że jest to problem o kluczowym znaczeniu dla przyszłości cywilizacji wiejskiej i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, także w Polsce i niezależnie od częściej dostrzeganych kwestii energetycznych i gospodarczych. Proponuje się bowiem faktyczną industrializację znacznej części przestrzeni wiejskiej i przyrodniczej w naszym kraju. Industrializację na warunkach umożliwiających właśnie maksymalną rozbudowę turbin wiatrowych. Wynikającym stąd kosztom i obciążeniem dla ludzi i przyrody albo się zaprzecza, albo bagatelizuje. Stąd wymogiem chwili jest racjonalna, otwarta, publiczna debata o celach i środkach, korzyściach i kosztach związanych z ekspansją farm wiatrowych.

W szczególności postulujemy:

1) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która odsunie lokalizacje przemysłowych elektrowni wiatrowych od siedzib ludzi na minimalną odległość wyrażoną wzorem wysokość elektrowni w najwyższym punkcie śmigła razy 15. Tylko taka regulacja prawna będzie zapobiegać dalszej niekontrolowanej ekspansji tych urządzeń w Polsce,

2) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która zapewni, by urzędowe pomiary hałasu, jak i badania oddziaływania hałasu turbin wiatrowych obejmowały całe spektrum dźwięku (bez użycia skali A), w tym również hałasu niskiej częstotliwości i infradźwięków, także wewnątrz domów mieszkalnych, oraz objęcie ochroną akustyczną obszarów rolnych i leśnych, czego nie ma dzisiaj,

3) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która będzie całkowicie zakazywała lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, na obszarach Natura 2000 oraz w ich otulinach, a także w korytarzach ekologicznych, co zapewni ich integralność i status obszarów chronionych zgodnie z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

4) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która utworzy specjalny funduszu rozwoju obszarów wiejskich, przeznaczony na wsparcie budowy samowystarczalnych energetycznie gospodarstw domowych i rolnych, w oparciu o technologie umożliwiające generację energii elektrycznej i cieplnej w małej skali,

5) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która wprowadzi krajową regulację tzw. dominant krajobrazowych, jako zasadniczego warunku ochrony krajobrazu, gdyż obowiązująca ustawa krajobrazowa tego nie czyni,

6) przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która uchyli przepisy ograniczające udział organizacji społecznych w procesie inwestycyjno–budowlanym, co jest niezgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi Polski, tj. konwencją z Aarhus,

7) zapewnienie naszemu krajowi należytej swobody w racjonalnej i społecznie akceptowalnej redukcji uciążliwości energetyki i gospodarki dla środowiska, na przykład w drodze

przemyślanej renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego podpisanego przez rząd PO – PSL, a także poinformowanie opinii publicznej o istotnych zapisach umów podpisanych przez ten rząd z Niemcami i/lub w ramach Unii Europejskiej a dotyczących budowy wspólnego rynku energii,

8) przeprowadzenie analizy rzetelnych kosztów przebudowy systemu energetycznego, w tym kosztów rozbudowy przesyłowych sieci energetycznych, kosztów alternatywnych w postaci redukcji funduszy na rozwój i wdrożenie niskoemisyjnych technologii produkcji energii, a także na poprawę efektywności energetycznej w systemie energetycznym i poza nim, oraz innych kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z rozbudową nieefektywnych, niestabilnych i drogich odnawialnych źródeł energii; szczególnie z niestabilnych źródeł, do których należy w naszej szerokości geograficznej energia z wiatru

Bardzo wiele będzie znaczyło dla osób protestujących chociażby moralne wsparcie udzielone przez Głowę Państwa. W realiach naszego Państwa ma to o tyle znaczenie, że osoby protestujące są obiektem drwin i szykan ze strony władz samorządowych, radnych i inwestorów. Zarówno urzędy, jak i sądy podchodzą do spraw związanych z budową przemysłowych elektrowni wiatrowych więcej niż lekceważąco i tylko na zasadzie wyjątku można szukać w osobach pełniących funkcje urzędowe wsparcia. Czas skończyć z tym eldorado dla elektrowni wiatrowych w Polsce i wielka w tym rola nowego Prezydenta.

Redakcja

PRZYPISY

[1] Zobacz: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1473-list-kandydata-na-urz%C4%85d-prezydencki-w-sprawie-elektrowni-wiatrowych.html; wersję angielską tego wystąpienia w naszym tłumaczeniu opublikował międzynarodowy portal Friends Against Wind - http://en.friends-against-wind.org/news/promise-of-president-andrzej-duda

[2] Zobacz: http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1448-apel-portalu-stopwiatrakom-eu-do-kandydat%C3%B3w-na-urz%C4%85d-prezydenta-rp.html