^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Ministerstwo Środowiska opublikowało nowy dokument, który może mieć istotne znaczenie w procesie udziału społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska, tj. tytułowe „Wytyczne”. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące sposobu sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Tekst wytycznych zamieszczamy poniżej.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 9 maja 2014 r. przepisem art. 14 Prawa ochrony środowiska „1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 2. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.”. Celem takich samorządowych programów jest zapewnienie zbieżności prowadzonej polityki ochrony środowiska z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych przyjętymi na szczeblu rządowym.

Piszemy o tych wytycznych tylko dlatego, żeby pokazać na co skierowany jest wysiłek aparatu administracyjnego i by w zalewie informacji o kolejnych „sukcesach” władzy nie stracić z pola widzenia tego, co najważniejsze. Trzeba pamiętać, że dokumenty typu „programy ochrony środowiska” nie mają żadnego praktycznego znaczenia, poza tym, że są. Nie jest to akt prawa miejscowego, tak jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to dokument, który można by wykorzystać w postępowaniu środowiskowym, jako dowód w sprawie. Będzie to za to kolejny kwit, który ma ładnie wyglądać i za przygotowanie którego będzie można nieźle zarobić. Mamy w końcu 2.500 gmin, ponad 300 powiatów i 16 województw.

W interesującej nas sprawie, czyli zagrożenia hałasem słyszalnym i hałasem infradźwiękowym żaden samorządowy program ochrony środowiska niczego nie zmieni, tak długo jak przepis art. 3 pkt 5) Prawa ochrony środowiska będzie definiował hałas jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz pomijając zakres od 0 Hz do 16 Hz; tak długo jak do badania natężenia hałasu będzie używało się wyłącznie charakterystyki częstotliwościowej (A) i tak długo jak grunty rolne oraz leśne nie będą podlegały jakiejkolwiek ochronie akustycznej.

Redakcja