^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

analizyW dniu 14 lutego br., Rada Ministrów przyjęła  do Polski Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument ten w sposób oficjalny wyznacza ramy pracy rządu we wszystkich obszarach zainteresowania, w tym w zakresie energetyki i środowiska.

Oficjalny komunikat ze strony Rady Ministrów mówi, że przyjęcie tej uchwały to efekt wielomiesięcznej pracy i przygotowań, koordynacji między resortami, a także konsultacji społecznych. To była trudna, ale i kreatywna praca – poinformował wicepremier Piotr Gliński, prowadzący posiedzenie Rady Ministrów. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opiera się na kilku filarach, z których część udało się już konkretnie rozwinąć.


6 30 609fot. KPRM

Jako pierwszy wymienił reindustrializację, realizowaną m.in. przez budowę klastra motoryzacyjnego i przyciąganie inwestycji zagranicznych. Wicepremier Morawiecki przypomniał, że poprzednia władza przez lata dokonywała prywatyzacji oraz sprzedaży sreber rodowych. My przyciągamy inwestycje typu greenfield, kapitał oraz technologie. Nie wyprzedajemy naszego majątku narodowego, a realizujemy zrównoważony rozwój, który zakłada m.in. promowanie mniejszych ośrodków takich jak Ropczyce czy Jawor – podkreślił.

Elementami kolejnych filarów są m.in. Konstytucja Biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, rozwój innowacyjnych firm, a także zwiększenie ulgi na inwestycje i wdrożenie rozwiązań takich jak amortyzacja inwestycji w środki trwałe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejnym niezmiernie istotnym aspektem naszej Strategii są inwestycje, które już rozkręcamy, i które w ciągu kilku najbliższych lat osiągną poziom powyżej 1 biliona złotych – zaznaczył minister rozwoju i finansów.

Wśród priorytetowych filarów wymieniono również solidarny i zrównoważony rozwój. Wicepremier Morawiecki podkreślił znaczenie realizowanego programu 500+ oraz przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał w zeszłym roku na programy społeczne o 40 mld zł więcej niż poprzednia władza, natomiast w tym roku będzie to o 50 mld zł więcej.
Wiele przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaczęło już działać, rozpoczęły się inwestycje, poprawiają się wskaźniki - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.

[Komentarz redakcji] Z dużą uwagą śledzimy działania rządu w sektorze energii i wypowiedzi ministrów odpowiedzialnych za ten sektor. Dlatego też przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju („Strategii”) oceniamy, jako ważny krok w realizacji programu politycznego rządu premier Beaty Szydło mający na celu reindustrializację gospodarki. Energetyka i jej otoczenie są tutaj niezbędnym elementem tego programu i bez zapewnienia stabilnych oraz niezawodnych dostaw energii elektrycznej i cieplnej nie będzie możliwa szybka modernizacja gospodarki i wzrost gospodarczy na poziomie przekraczającym 6% PKB rocznie ponad inflację. Rozwinięcie poszczególnych elementów Strategii nastąpi dopiero w „Polityce Energetycznej Polski do roku 2050”, nad którą prace zapewne się już toczą.

O ile samo przyjęcie Strategii jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem, o tyle jej lektura w zakresie dotyczącym „Energii” pozostawia uczucie rozczarowania brakiem konkretnie wyznaczonych celów; brakiem harmonogramu realizacji poszczególnych celów; brakiem aspektów organizacyjnych, tj. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów i brakiem wskazania źródeł finansowania poszczególnych zadań. A przecież dokumenty o charakterze strategicznym właśnie tym powinny się zajmować.

Mamy nadzieję, że poza oficjalnym tekstem Strategii, rząd przyjął jeszcze wersję mniej oficjalną, która już zawiera listę celów do osiągnięcia w każdym z analizowanych obszarów, w tym także w energetyce oraz porządny harmonogram. Rozumiemy, że nie musimy wiedzieć, co znajduje się na tej drugiej liście, ale gdybyśmy mieli zgadywać, to pewnie wyglądałoby to tak:

A.    Rynek energii elektrycznej (wytwarzanie):

1)    Cel podstawowy (wersja minimum):

1.1 samowystarczalność energetyczna w oparciu o surowce krajowe,
1.2 niedopuszczenie do utraty kontroli regulacyjnej nad energetyką na rzecz organów unijnych,
1.3 rozpoczęcie na szeroką skalę gazyfikacji węgla (produkcja benzyny i gazu syntezowego),

2)    Cel podstawowy (wersja maksimum, czyli cele z pkt 1) plus):

2.1     stała generacja nadwyżek z przeznaczeniem na eksport do krajów sąsiednich,
2.2     utworzenie regionalnego rynku energii elektrycznej z udziałem krajów Międzymorza i z wyłączeniem Niemiec,
2.3    wyłączenie polskiej energetyki spod reguł polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z gwarancjami na poziomie traktatowym.

3)    Cele uzupełniające:

3.1 modernizacja energetyki konwencjonalnej,
3.2 budowa nowych bloków węglowych w oparciu o krajowy węgiel kamienny i brunatny,
3.3 budowa elektrowni atomowej, jako elektrowni systemowej,
3.4 modernizacja i budowa instalacji hydroelektrycznych przy modernizacji dróg wodnych,
3.5 budowa energetyki rozproszonej na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne surowce, w tym mikroinstalacje OZE,
3.6 elektryfikacja transportu publicznego (kołowego i szynowego), w oparciu o krajowych producentów taboru,
3.7 samowystarczalność energetyczna budynków publicznych,
3.7 badania nad alternatywnymi źródłami energii, innymi niż OZE.

B.    Rynek energii elektrycznej (przesył i dystrybucja):

1)    Cel podstawowy: modernizacja i budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających sprawne i niezawodne funkcjonowanie całego krajowego systemu elektroenergetycznego,
 
2)    Cele uzupełniające:

2.1 uzupełnienie luk w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej (likwidacja obszarów trwałych deficytów energii),
2.2 budowa połączeń transgranicznych ze wszystkimi sąsiadami,
2.3 wspólne zarządzanie sieciami przesyłowymi w obszarze Międzymorza,

C.    Rynek energii elektrycznej (obrót):

1)    Cel podstawowy: rozwój rynku energii w kierunku wielotowarowości i indywidualizacji ofert dla odbiorów przemysłowych oraz konsumentów,

2)    Cele uzupełniające:

2.1 rozwój energetyki rozproszonej na obszarach wiejskich i usamodzielnianie energetyczne gmin,
2.2 budowa inteligentnych sieci energetycznych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz odbiorców, innych niż dostawa energii elektrycznej.

Z treści Strategii wynika też jednoznacznie, że rząd nie planuje i nie zamierza rozwijać energetyki wiatrowej. Rząd konsekwentnie mówi „nie” tej energetyce i oby wytrwał jak najdłużej w tym poglądzie. Została co prawda zostawiona furtka dla energetyki wiatrowej na morzu, ale z uwagi na koszty budowy mocy wiatrowych na morzu, lepiej będzie te środki finansowe przeznaczyć na rozwój energetyki konwencjonalnej, energetyki cieplnej w oparciu o złoża geotermalne i modernizację hydroenergetyki. W ten sposób moce wytwórcze zostaną w polskich rękach, a nie zostaną sfinansowane miejsca pracy w Niemczech czy w Danii.

I jeszcze jedna, kluczowa sprawa, którą powinna poruszać każda strategia – finansowanie. Modernizacja i dalszy rozwój polskiej energetyki nie odbędzie się bez wypracowania nowych mechanizmów finansowych dedykowanych ściśle energetyce, gwarantujących długoterminowe przychody inwestorom. Tego w Strategii niestety, ale nie ma, a bez zapewnienia finansowania skazani jesteśmy na łaskę i niełaskę zagranicznych banków czy unijnych środków pomocowych. Tymczasem w grę wchodzi znalezienie finansowania na poziomie min. 100 mld zł w okresie najbliższych 10 lat, jeśli nie więcej. Bez własnego budowy własnego banku, dedykowanego tylko energetyce, rząd nie zrealizuje swojej, skądinąd ambitnej Strategii. O tym, jak ważna jest to sprawa najlepiej pokazuje przykład brytyjskiej inwestycji w elektrownię atomową „Hinckley Point C”, gdzie rząd brytyjski po długich negocjacjach zagwarantował francuskiemu koncernowi EDF stałe przychody na poziomie 92,5 funta/1MWh. To wszystko razem wzięte pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku drogi i że czeka nas jeszcze sporo pracy.

Marcin Przychodzki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-strategie-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

 fundacja banner