Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 03 sierpień 2015

PROCEDURA UCHWALANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

1. Wszczęcie procedury uchwalania studium uwarunkowań (art. 9 ust. 1 UPZP)

1.1 (art. 9 ust. 1 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego

1.2 Inicjatywa podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

1.3 (art. 9 ust. 1 UPZP) uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań zawiera ustalenie zakresu zmiany studium uwarunkowań (cały obszar gminy czy też tylko jej część)

2. Sporządzanie projektu studium uwarunkowań i jego finansowanie (art. 9 ust. 2 UPZP)

2.1 (art. 9 ust. 2 UPZP) sporządzanie projektu studium uwarunkowań jest obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym wyraża się władztwo planistyczne gminy,

2.2 (art. 9 ust. 2 UPZP) projekt studium zawiera część tekstową i graficzną, które powinny uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem,

2.3 (art. 10 ust. 1 UPZP) Wymagany zakres studium. W studium należy uwzględnić uwarunkowania

2.4 (art. 10 ust. 2 i 2a UPZP) Szczegółowy zakres studium uwarunkowań

2.5 (art. 10 ust. 2a UPZP) Obowiązek wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,

2.6 (§ 4 rozporządzenia z dnia 28.04.2004 r.). Wymagany zakres projektu studium

2.7 Nakaz finansowania studium uwarunkowań ze środków publicznych (art. 13 UPZP). Kwestia darowizn rzeczowych w postaci gotowej dokumentacji planistycznej, jako sposób obejścia zakazu, a ważność studium uwarunkowań w świetle art. 28 UPZP

3. Kolejność prac planistycznych - uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i konsultacje społeczne (art. 11 UPZP)

3.1 (art. 11 pkt 1 UPZP) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań. Wyznaczenie terminu do składania wniosków do projektu studium (min. 21 dni),

3.2 (art. 11 pkt 2 UPZP) zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium,

3.3 (art. 11 pkt 4 UPZP) sporządzenie projektu studium uwarunkowań z uwzględnieniem wniosków z art. 11 pkt 1 UPZP oraz ustaleń wojewódzkiego planu zagospodarowania województwa lub ustaleń wynikających z programów rządowych w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,

3.4 (art. 11 pkt 4 UPZP) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe w świetle art. 46 pkt 1) i art. 51 ust. 1 UINFOŚ przy opracowywaniu studium uwarunkowań

3.5 (art. 11 pkt 5) UPZP) obowiązek uzyskania od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 UPZP, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii o projekcie studium przed wysłaniem do uzgodnień i opinii,

3.6 (art. 11 pkt 6) zd. pierwsze UPZP) obowiązek uzgodnienia projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 UPZP,

3.7 (art. 11 pkt 6) lit. a) – m) UPZP) obowiązek wystąpienia o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium,

3.8 (art. 11 pkt 9) - 12) UPZP) obowiązki w procesie planistycznym,

3.9 (art. 12 ust. 1 UPZP) obowiązek rozważenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium uwarunkowań oraz ponowienia czynności wynikających z art. 11 UPZP w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian

3.10 Obowiązek sporządzania dokumentacji planistycznej z prac planistycznych nad studium uwarunkowań § 9 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2004 r.

4. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (art. 12 UPZP)

4.1 (art. 12 ust. 1 zd. pierwsze UPZP) obowiązek rozstrzygnięcia przez radę gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trybie art. 11 pkt 12) UPZP

4.2 (art. 12 ust. 3 UPZP) obowiązek zamieszczenia w studium uwarunkowań obszarów inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim ujętych w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego lub w programach krajowych.

4.3 (art. 12 ust. 1 UPZP) uchwalenie studium uwarunkowań. Zgodnie z art. 12 ust. 1 zd. drugie UPZP Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

5. Nadzór wojewody i rozstrzygnięcie nadzorcze (art. 12 ust. 2 UPZP)

5.1 Brak jest jednolitych wytycznych planistycznych obowiązujących w Polsce i zhierarchizowanego systemu organów planistycznych, w tym organu centralnego odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne, brak jest nadzoru planistycznego na etapie przygotowywania, opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań.

5.2 (art. 12 ust. 2 UPZP) obowiązek przedłożenia wojewodzie uchwały przyjmującej studium uwarunkowań wraz z załącznikami wskazanymi w art. 12 ust. 1 UPZP oraz dokumentacją planistyczną – por. § 9 rozporządzenia z 28.04.2004 r.

5.3 zakres kognicji wojewody wynika z przepisów art. 90 – 94 ustawy o samorządzie gminnym i dotyczy oceny legalności uchwały rady gminy z prawem.

6. Publikacja uchwały w sprawie studium uwarunkowań (a contrario art. 29 UPZP)

6.1 (art. 29 ust. 1 UPZP) nie ma obowiązku publikacji studium uwarunkowań w dzienniku urzędowym województwa, gdyż nie jest to prawo miejscowe. Data wejścia w życie oznaczona jest w samej uchwale.

6.2 obowiązek publikacji studium uwarunkowań na stronie internetowej gminy.

6.3 (art. 30 ust. 1 UPZP) obowiązek gminy w zakresie zapewnienia wglądu do studium uwarunkowań oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

7. Przesłanki nieważności studium uwarunkowań (art. 28 ust. 1 UPZP)

7.1 naruszenie zasad sporządzania studium uwarunkowań – por. art. 9 i 10 UPZP

7.2 istotne naruszenie trybu sporządzania studium uwarunkowań - por. 11 UPZP

7.3 naruszenie właściwości organów w zakresie trybu sporządzania, uzgadniania i opiniowania studium uwarunkowań

8. Skarga do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

8.1 wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do rady gminy

8.2 skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez radę gminy lub w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania

8.3 niezbędne jest posiadanie i wykazanie przed sądem administracyjnym interesu prawnego (praw lub obowiązków o charakterze materialno prawnym).

8.4 uprawnienie do zaskarżenia uchwały ma charakter jednorazowy