Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 24 marzec 2014
Dolce vita z wiatrakami, czyli fotoreportaż z farmy wiatrowej Iłża II

Dyskusja o energetyce wiatrowej jest rzeczą trudną, gdyż niewiele osób ma możliwość zetknięcia się z nią osobiście i wyrobienia sobie zdania na jej temat.

Razem ze Stowarzyszeniem „Lepsze Jutro” w Pakosławiu – serdeczne podziękowania dla p. Grażyny Kuc materiał zdjęciowy – został przygotowany fotoreportaż z farmy wiatrowej Iłża II, celem unaocznienia wszystkim, jak to jest mieszkać na wsi w bezpośrednim sąsiedztwie kilkunastu elektrowni wiatrowych o wysokości dorównującej Pałacowi Kultury i Nauki.

Zobaczcie Państwo sami i oceńcie efekty walki z klimatem prowadzonej w gminie Iłża.

Kilka słów o samej lokalizacji farmy. Miasto Iłża położone jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Teren, na którym stoi farma (otoczenie wsi Pakosław) w całości położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec ustanowionego rozporządzeniem nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec (Dz. Urz. Woj., Maz. Nr 105, poz. 2948) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony siedlisk Pakosław PLH 140015.

Oglądając załączone zdjęcia warto zadać sobie proste pytanie, czy elektrownie wiatrowe chronią krajobraz czy też nie oraz czy polepszają zdrowie okolicznym mieszkańcom?

Jak wczytamy się w przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), to okazuje się, że są one wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/92/UE z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko.

W pkt 14) preambuły do tej dyrektywy bardzo dokładnie wyjaśniono motywy uchwalenia tych przepisów: „Skutki przedsięwzięcia w środowisku powinny być oceniane ze względu na ochronę zdrowia ludzi, poprawę jakości życia poprzez poprawę warunków środowiska oraz zachowanie różnorodności gatunków i zdolności reprodukcyjnej ekosystemów jako podstawy utrzymania życia”. Taka ocena powinna być zawsze przeprowadzana również i w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. Organy w postępowaniu środowiskowym mają zatem prawny obowiązek zbadania czy planowane przedsięwzięcie w jakikolwiek sposób:

- poprawi zdrowie ludzi,

- polepszy jakość życia poprzez poprawę warunków środowiska,

- doprowadzi do zachowania różnorodności gatunków w okolicy,

- polepszy zachowanie zdolności reprodukcyjnej ekosystemu.

Skoro pod Iłżą taka farma już stoi, to należy rozumieć, że odpowiedź na te pytania była pozytywna, a wojna o lepszy klimat na Ziemi trwa, a zwłaszcza w powiecie radomskim. W końcu jest to wojna o pokój, a zatem kamień na kamieniu nie ma prawa się ostać.

Redakcja

 

Zdjęcia z Iłży