Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 19 grudzień 2013

Wójt gminy wiejskiej Giżycko zabiega od paru lat o budowę farmy wiatrowej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Niegocin (Wielkie Jeziora Mazurskie) i turystycznego ośrodka Giżycko. W ostatecznej wersji projekt ten obejmuje 15 turbin o łącznej wysokości sięgającej 200 metrów, usytuowanych już od 1 km od brzegu j. Niegocin i od 500 metrów od domów mieszkalnych.

28 listopada 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała w tej sprawie opinię, która jest nie tylko negatywna, ale zawiera stwierdzenia, które - według nas - mają charakter ważnego precedensu, niekiedy na skalę ogólnopolską!

Pełen tekst opinii dostępny jest na: http://kochamymazury.pl/gmina-gizycko/240-rdos- negatywnie-o-wiatrakach-w-gizycku.html

Przedstawiamy najważniejsze uwagi RDOŚ:

- Brak jest w prognozie dowodów na poparcie twierdzenia jakoby elektrownia wiatrowa powodowała zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

- W uzupełnieniu prognozy należy podać literaturę, wyniki badań, które potwierdzały by taki efekt w skali regionu lub kraju, zwłaszcza że według prognozy głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest ruch komunikacyjny, a jakość powietrza w województwie jest dobra.

- Czynnikiem decydującym powinny być między innymi walory krajobrazowe, znaczenie turystyczne, które w przypadku Krainy Wielkich Jezior stanowią argument niepodważalny. Środowiskowe koszty inwestycji pozostają w dysproporcji do zakładanego w prognozie efektu jakim mogłaby być zakładana dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej, która również powinna być poddana szczegółowej analizie pod kątem bilansu energetycznego.

- Według raportu Krajowej Izby Gospodarczej (lipiec 2013) dane statystyczne ukazują brak korzystnego wpływu polityki unijnej na globalne emisje gazów cieplarnianych. [...] W skali globalnej ograniczenie emisji w wybranych rejonach świata powoduje wzrost emisji w innych miejscach. Ponadto Polska należy do grupy krajów, które z zapasem realizują swoje cele redukcyjne z sektorze Non ETS.

- Nie prawdą jest, że badania w Polsce i na świecie wskazują na niewielkie zagrożenie dla ptaków ze strony funkcjonujących elektrowni. Zaprzeczeniem tej tezy są wyniki badań oraz przypadki kolizji i śmiertelność ptaków i nietoperzy, również w województwie warmińsko- mazurskim.

- Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, walory krajobrazowe i związane z tym znaczenie turystyczne terenu objętego planem oraz terenu potencjalnego oddziaływania, zwłaszcza wizualnego, wskazana lokalizacja jest obarczona znacznym ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków realizacji, również w aspekcie społecznym. Potencjalne korzyści z prywatnej inwestycji są niewspółmierne do strat, które należy rozpatrywać również pod kątem dobra ogólnonarodowego jakie stanowi dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Krainy i Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

- Według koncepcji ECONET projektowana farma wiatrowa w całości położona jest w obszarze międzynarodowego korytarza ekologicznego (7M Mazurski), w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (15M Wschodniomazurski). W odległości ok. 1,5 km od terenu farmy wiatrowej znajduje się rezerwat ornitologiczny Jezioro Kożuchy, stanowiące miejsce łęgowe ptaków wodnych. Teren projektowanej farmy wiatrowej położony jest pomiędzy trzema kluczowymi ostojami ptaków sieci Natura 2000: jezioro Dobskie PLB280012, Puszcza Borecka PLB280006 oraz Bagna Nietlickie PLB280001. Wszystkie te obszary jako spełniające kryteria IBA stanowią ostoje o znaczeniu międzynarodowym. Bagna Nietlickie objęte są również ochroną rezerwatową stanowią jedną z kluczowych ostoi żurawia w kraju.

- Według opracowania ?Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" wykonanego na potrzeby Planu Zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem potencjalnej lokalizacji energetyki wiatrowej, na terenie gminy Giżycko nie przewiduje się lokalizacji turbin wiatrowych.

- Opis krajobrazu, fauny i flory jest ogólny odnosi się do terenu całej gminy. Zawarte w nim informacje w żaden sposób nie pozwalają na ocenę obszaru objętego planem, informacje o występowaniu np. dzika, samy, lisa, łabędzia - gatunków licznych i pospolitych jest prawdziwe dla większości obszarów województwa, informacje o występowaniu gatunków rzadkich np. puchacz, ślepowron nie są sprecyzowane i potwierdzone jakimkolwiek materiałem - wyniki badań, literatura. Prognoza zawiera wykaz płazów stwierdzonych w strefie inwestycyjnej (tab.3 str, 26). Brak jest jednak informacji o metodyce badań, terenie i terminach kontroli. Wykaz gatunków bez podania miejsc występowania szacunku liczebności populacji nie pozwala na ocenę terenu i ocenę potencjalnego oddziaływania w przypadku realizacji inwestycji. Nieznana jest metodyka inwentaryzacji awifauny, teren badań, terminy i sposób realizacji obserwacji w terenie, lokalizacja transektów i punktów badawczych. Przedstawiony wynik - zestawienie gatunków stwierdzonych w trakcie migracji wiosennej nie pozwala na ocenę wykorzystania terenu przez ptaki a tym samym ocenę potencjalnego oddziaływania ustaleń mpzp na tę kluczową grupę zwierząt.

- Nieznany jest sposób inwentaryzacji nietoperzy. Brak opisu metodyki terenu badań i szczegółowych wyników nie pozwala na ocenę wykorzystania terenu przez chiropterofaunę, a tym samym nie można wnioskować o potencjalnym wpływie projektowanych turbin na populacje nietoperzy.

A na koniec perełka:

- Należy przychylić się do tezy zawartej w prognozie, że odstąpienie od realizacji zamierzeń planu pozwoli zachować istniejący krajobraz.