^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal waznePrzypominamy wszystkim stowarzyszeniom lokalnym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że od dnia 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy Prawa o stowarzyszeniach, które nakładają obowiązek ponownej rejestracji. Jest to efekt zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. i uchwalonych jeszcze przez uprzedni Sejm.
O nowych przepisach pisaliśmy już wcześniej w publikacji z dnia 1 sierpnia 2016 r. http://www.stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1940-wa%C5%BCne-zmiany-w-ustawie-prawo-o-stowarzyszeniach-2.html jednakże będziemy regularnie przypominać o tym. Sprawa jest o tyle ważna, że brak ponownej rejestracji oznaczać będzie wygaszenie działalności stowarzyszenia zwykłego z mocy samego prawa z dniem 20 maja 2018 r. 
Dlatego apelujemy do wszystkich lokalnych stowarzyszeń. Nie czekajcie na ostatnią chwilę tylko złóżcie stosowny wniosek do Starosty Powiatu lub Prezydenta miasta na prawach powiatu o wpis do nowej ewidencji stowarzyszeń. Do takiego wniosku trzeba załączyć:

1) regulamin stowarzyszenia, 
2) listę założycieli stowarzyszenia, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i własnoręczne podpisy członków założycieli,
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo te same dane wszystkich członków zarządu stowarzyszenia, 
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje istnienie takiego organu, 
5) adres stowarzyszenia.

Taki wniosek musi być podpisany przez przedstawiciela stowarzyszenia lub cały jego zarząd. 
Poprzedni Sejm i rząd robiły naprawdę wiele, by utrudnić stronie społecznej jej działalność. Zmiana prawa o stowarzyszeniach jest tego dowodem. Nakaz ponownej rejestracji jest obliczony na pozbycie się ze sceny setek stowarzyszeń lokalnych, które patrzą na ręce włodarzom i stają w obronie ludzi i małych społeczności. Mając tę wiedzę, nie pozwólmy się wyprowadzić w pole i dać się z byle powodu wykreślić z rejestru. Zamieścimy w najbliższym czasie wzorcowy regulamin stowarzyszenia zwykłego i wzory dokumentów, tak by środowiska lokalne miały łatwiejsze zadanie.

Prosimy zgłaszanie do redakcji przypadków utrudniania przez Starostów przerejestrowania się stowarzyszenia i mnożenia biurokratycznych trudności. Powodzenia!
Redakcja stopwiatrakom.eu